Skip to content

Ziņojums // Labās prakses biodaudzveidības saglabāšanai vēja parkos

Vēja parku attīstībai piemērotākās ir teritorijas, kurās nav sadursmju ar dabas aizsardzības mērķiem. Sabiedrības attieksme un zināšanas par vēja enerģiju ir nozīmīgs faktors, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu, tāpēc vēja enerģijas ietekmes uz vidi kļūst daudziem saistošs jautājums. Kopā ar partneriem no Grieķijas un Polijas projektā Wind4Bio veicām sākotnējo kartējumu par pieejām un tehnoloģijām dažādos vēja parku pastāvēšanas posmos, lai mazinātu vai novērstu negatīvās ietekemes uz putniem, sikspārņiem un dzīvotnēm.  Ziņojums pieejams šeit.

Grieķijā, kur vēja parku skaits ir liels, ierasts izmantot radaru un vizuālās identifikācijas sistēmas sadursmju ar putniem un sikspārņiem ierobežošanai. Savukārt Polijā un Latvijā lielākā daļa parku vēl atrodas plānošanas un saskaņošanas posmos, tāpēc tika apskatītas prakses, kas palīdz veidot vienotu ievaru ietekmju novērtēšanai un monitoringam būvniecības liakā un pēc tam. Sākotnējais saraksts ir kompakts, tāpēc nākamajos mēnešos veiksim detalizētāku apskatu, iepazīstoties ar aktuālajiem projektiem Latvijā un izceļot ietekmes uz vidi novērtējuma ieteikumus.

Galvenās politikas rekomendācijas

 1. Veidot iniciatīvas inovatīvu tehnoloģiju pārņemšanai
 2. Veikt pastāvīgu monitoring un ietekmes novērtēšanu, veicināt sadarbības kultūru starp pārvaldes iestādēs, citām iesaistītajām pusēm un zinātnieku kopienu
 3. Identificēt un mazināt trūkumus regulējumā, kas var kavēt dabas aizsardzības pasākumus
 4. Par prioritāti noteikt datos pamatotu teritoriju izvēli vēja parku attīstībai

Labās prakses Latvijā

 • Vēja parku ietekmes uz putniem vadlīniju un riska karšu izstrāde
 • Ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanas un monitoringa metodoloģija
 • Dabas datu portāls novērjumu uzkrāšanai un analīzei
 • Iecere meklēt sinerģijas ar dabas aizsardzību, panākot neto pozītīvas ietekmes projektu līmenī  

Prakse, ko novērst

 • Aizliegums vēja parkus plānot nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemēs, kur pastāv mazāki riski dabas daudzveidībai

Labās prakses Polijā

 • Automatizēta putnu novērošanas sistēma, lai samazinātu sadursmju risku
 • Ornitologu lauka novērojumi datu ievākšanai
 • Vides un sociālie rīcības plāni, iekļaujot dabas aizsardzības speciālistu apmācības
 • Vadlīnijas ietekmes uz putniem novērtēšanai

Prakse, ko novērst

 • Pašvaldību lēmumi, kuru dēļ vēja parkiem tiek izvēlētas arī dabas aizsardzībai nozīmīgas teritorijas

Labās prakses Grieķijā

 • Radaru tehnoloģijas datu ievākšanai par putnu kustību vēja turbīnu tuvumā
 • Video novēršana un sadursmju novēršanas sistēma, izmantojot brīdināšanas metodes ar skaņu vai turbīnu apturēšanu
 • Ultraskaņas sistēma sikspārņu novērošanai
 • Jutīguma kartēšana, nosakot izslēdzamās zonas un zonas ar paaugstinātām dabas aizsardzības prasībām

Prakse, ko novērst

 • Monitoringa trūkums
 • Natura200 teritoriju aizsardzības noteikumu neievērošana

Plašāks apraksts un secinājumi pieejami ziņojumā angļu valodā.

Nākamais Wind4Bio solis ir piedāvāt dabas daudzveidības riska pārvaldības ietvaru, kas publiskās pārvaldes iestādēm, kā arī dabas un enerģētikas jomas institūcijām sniegtu ieteikumus, kā novērtēt iespējamos riskus vēja parkos un piemērot risku mazināšanas pasākumus. 


Lai sadarbotos vēja enerģijas jautājumos, sazinies ar Kristu Pētersoni: krista@zalabriviba.lv

Image by keepwakin from Pixabay