Skip to content

Par godīgu augļu tirdzniecību!

logo-bananas_LV_yellow12015. gadā biedrība Zaļā brīvība ir uzsākusi īstenot projektu „Par godīgu augļu tirdzniecību! Atbalsts godīgai tropisko augļu tirdzniecībai 2015. Eiropas gadā attīstībai un turpmāk” DCI-NSAED-2014/338-131 (Make Fruit Fair! A Boost for Fair Tropical Fruits in the 2015 European Year for Development and beyond: Mobilizing European citizen to take action for fair tropical fruit supply chains).

Projekta mērķis ir vairot sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem un veicināt izglītību par attīstības problēmām Eiropas Savienībā. Centrālais uzdevums ir panākt, lai tropisko augļu patēriņš kļūtu ilgtspējīgāks, aicinot Eiropas Savienības pilsoņus patērēt godīgā veidā iegūtus produktus un iestāties par taisnīgām tirgus attiecībām, cilvēktiesību ievērošanu, kā arī cieņpilnu dzīves un darba apstākļu nodrošināšanu tropisko augļu ražotājvalstīs.

Šobrīd tropisko augļu ražotājvalstīs visbiežāk netiek ievēroti ne vides, ne sociālie standarti. Lielu monokultūru plantāciju un intensīvas pesticīdu lietošanas dēļ tiek degradēta vide, bet netaisnīga varas sadalījuma dēļ paši neaizsargātākie piegādes ķēžu dalībnieki – laukstrādnieki un mazie zemnieki – cieš no nabadzības, kaitīgiem darba apstākļiem un cilvēktiesību pārkāpumiem.

Projektā “Par godīgu augļu tirdzniecību!” piedalās divdesmit Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedriskās organizācijas, kā arī četras partnerorganizācijas no, tā sauktajiem, globālajiem dienvidiem (Global South) jeb attīstības valstīm. Pašreizējās aktivitātes turpinās un izvērsīs plašumā iepriekšējā Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta „Atbalsta veicināšana ilgtspējīgām banānu un ananāsu piegādes ķēdēm” iesākto.

Projekta ietvaros paredzētas šādas aktivitātes:

  1. Sabiedrisko organizāciju spēju celšana, organizējot divas starptautiskas sanāksmes, kā arī mācības valstu līmenī un sagatavojot mācību materiālus.
  2. Mediju iesaistīšana, nodrošinot žurnālistus ar kvalitatīvu informāciju par problēmām tropisko augļu piegādes ķēdēs un iepazīstinot ar situāciju to ražotājvalstīs Latīņamerikā un Āfrikā.
  3. Apziņas celšanas kampaņa Eiropas mērogā ar mērķi informēt trīs miljonus Eiropas Savienības patērētāju par attīstības jautājumiem un problēmām tropisko augļu tirdzniecībā. Plānots, ka ap 200 000 Eiropas Savienības pilsoņu iesaistīsies aktivitātēs, lai tropisko augļu piegādes ķēdes padarītu taisnīgākas, piemēram, parakstot petīciju vai daloties ar informāciju sociālajos tīklos.
  4. Politikas veidotāju iesaistīšana, lai panāktu labāku noteikumu izstrādi un ieviešanu Eiropas Savienības un nacionālā mērogā, kā arī godīgas prakses lobēšana korporatīvajā vidē.
  5. Eiropas mērogā izveidot spēcīgu un ilgtspējīgu sabiedrisko organizāciju sadarbības tīklu, kas iestātos pat godīgu tropisko augļu tirdzniecību.

Projekta vadošais partneris Oxfam Deutschland (Vācija) un to līdzfinansē Eiropas Komisija (uzsaukuma numurs EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI).

Ar projekta aktualitātēm var iepazīties: http://www.zalabriviba.lv/tag/make-fruit-fair/

Projekta oficiālā interneta vietne: http://www.makefruitfair.org/

Jautā, ierosini un piedalies: ingrida@zalabriviba.lv ; mara@zalabriviba.lv

Šis materiāls ir tapis ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild biedrība “Zaļā Brīvība”, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

images  logo-bananas+sub_LV_lgreen   Large Blog Image   EYD Eiropas gads attīstībai