Skip to content

Lielveikalu zīmolu produktu ilgtspēja

2015. gada sākumā Zaļā brīvība ir uzsākusi jaunu projektu „Lielveikalu zīmolu produktu ilgtspējas celšana kā svarīga komponente 2015. Eiropas gadā attīstībai un tālāk” (DCI-NSA-ED/2014/338-451). Projekta mērķis ir uzlabot lielveikalu zīmolu produktu ražošanu un patēriņu, celt to ilgtspēju.SC_Logo

Lielveikalu ietekme

Lielveikalu ietekme visā Eiropā ir neizmērojami liela, jo tie ir vidutāji starp patērētajiem un lauksaimniekiem un citiem piegādātājiem, kas tiem pārdod savu produkciju. Viena no galvenajām mazumtirgotāju stratēģijām ir lielveikalu zīmolu jeb privāto preču zīmju attīstīšana. Tā kā pārdošanas apjomi ir lieli, bet mārketinga izmaksas minimālas, šiem produktiem ir zemāka cena nekā citu zīmolu precēm. Pasaules mērogā tieši Eiropā veikalu zīmolu produkti aizņem vislielāko tirgus daļu, kas 2015. gadā pārtikas produktu mazumtirdzniecībā sasniedza 40 %, un arī Latvijas lielāko mazumtirgotāju preču klāstā netrūkst šādu produktu.

Problēma – neilgtspējīgas cenas

Veikalu zīmolu popularitātes pieaugums ir saistīts ar konkurences pieaugumu mazumtirdzniecībā. Jebkuram piegādātājam, pat globālajos ziemeļos bāzētajiem, ir arvien grūtāk cīnīties par izdevīgiem nosacījumiem un cenu, ņemot vērā, ka mazumtirgotājiem piegādes ķēdē ir vislielākā ietekme. Mazumtirgotāju vidū valdošā sacensība par to, lai spētu piedāvāt zemākās cenas, diemžēl nozīmē, ka ražošanas ietekme uz cilvēkiem un vidi tiek atstāta novārtā. Jaunattīstības valstīs, kur ir vēl lielāks finanšu resursu un kvalificēta darbavietu trūkums, nav praktiski nekādu sociālo garantiju un vides aizsardzības prasību kontrole ir ļoti vāja, sekas ir visnopietnākās.

Spiediens, kam pakļauti piegādātāji visā pasaulē, negatīvi ietekmē strādājošo tiesības, jo ražotāji cenšas ietaupīt visos iespējamajos veidos. Zemas pārtikas cenas, augstas kosmētiskās prasības (kā produkta izmērs vai forma), speciāls iepakojums, transportēšana lielos attālumos un atdzesētu produktu pārvadāšana, nesezonas augļu un dārzeņu audzēšana, kā arī pārmērīgs pieprasījums pēc noteiktām pārtikas precēm ir iemesls cilvēktiesību pārkāpumiem, dabas daudzveidības zudumam, pārprodukcijai un nesamērīgam enerģijas patēriņam.

Laiks rīcībai – laiks pārmaiņām!

Projektā SUPPLY CHA!NGE ir apvienojušās 28 Eiropas Savienības valstu sabiedriskās organizācijas, lai lielveikaliem, valstu valdībām un ES institūcijām pieprasītu rīkoties, lai uzlabotu strādnieku apstākli visā pasaulē un mazinātu piegādes ķēžu ietekmi uz vidi. Šī mērķa sasniegšanai lielveikalu zīmolu produktiem ir izšķiroša loma, ņemot vērā to lielo tirgus daļu. Ja lielveikali izvēlētos godīgas tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības ceļu, tas būtu milzīgs ieguldījums pozitīvu pārmaiņu īstenošanā. Mazumtirgotāji to var izdarīt, uzņemoties atbildību par apstākļiem privāto preču zīmju piegādes ķēdēs, ieviešot standartus iztikas minimumu nodrošinošām algām, atbildīgas rīcības kodeksu visā piegādes ķēdes garumā un uzlabojot iepirkumu veikšanas praksi. Informācijai par piegādes ķēdēm ir jābūt publiski pieejamai. Turklāt mazumtirgotājiem ir jāatturas no produktu pārdošanas par cenu, kas ir zemāka par ilgtspējīgas ražošanas izmaksām.

Padarot šo plaši patērēto veikalu produktus ilgtspējīgus, var panākt lielu pozitīvu ietekmi uz vidi, kā arī uzlabot daudzu jaunattīstības valstu iedzīvotāju darba un dzīves apstākļus. Projekta galvenās aktivitātes ir vērstas uz cilvēku izglītošanu: mēdiju informēšana par lielveikalu ilgtspējas aspektiem, foto izstādes, petīciju vākšana dialogam ar lielveikalu ķēdēm u. tml. Projekta ietvaros tiks veikti arī pētījumi par esošajām piegādes ķēdēm, lielveikalu zīmolu produktu vides un sociālajām ietekmēm un sniegti konkrēti ieteikumi, kā tās uzlabot. Uz veikto pētījumu, kā arī esošās informācijas bāzes tiks izveidota patērētājiem pieejama informācijas platforma par lielveikalu zīmolu produktu ilgtspēju, kā arī viedtālruņa aplikācija, kas patērētājiem palīdzēs izvēlēts ilgtspējīgākos produktus. Piedevām, tiks rosināti grozījumi ES normatīvajos aktos, lai veicinātu lielveikalu ilgtspēju un uzlabotu dzīves apstākļus cilvēkiem jaunattīstības valstīs.

Projekta ietvaros notikušās aktivitātes

2015. gadā projekta ievaros tika organizēts fotokonkurss “Pārtika – ilgtspējīgs skatījums”, kura labākās fotogrāfijas tiek izrādītas mobilā izstādē, ko līdz šim redzējuši aptuveni 50 000 cilvēku Latvijā un ar izstādes fotogrāfijām ir izdots kalendārs. Tāpat notikuši divi semināri nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un aktīvistiem, lai uzlabotu spējas darboties ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa jomā. Lai iepazīstinātu vietējo iedzīvotājus un žurnālistus ar situāciju apelsīnu sulas industrijā, Latvijā viesojās šīs industrijas arodbiedrību pārstāvis no Brazīlijas Alsimirs do Karmo.

Latvijā tika publicēti vairāki pētījumi par konkrētām produktu grupām: tunci, apelsīnu sulu, kakao/šokolādi un palmu eļļu. Uz šo pētījumu pamata tika organizētas petīcijas par produktiem, kuru piegādes ķēdēs atklāti pārkāpumi. Katru gadu novembrī notiek Rīcības diena, lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību ilgtspējīgam patēriņam. Projekta ietvaros esam arī tikušies ar mazumtirgotāju pārstāvjiem un politisko lēmumu pieņēmējiem nacionālā līmenī.

2017. gadā tika turpināta Eiropā uzsāktā kampaņu par palmu eļļas ietekmi uz vidi un cilvēktiesībām. Tika veikta lielveikalu aptauja par to piegādes ķēžu ilgtspējību un izdots Patērētāju Zaļais ceļvedis un izveidots rīks, kas ļaus iedzīvotājiem novērtēt produktu ilgtspēju un palīdzēs atpazīt dažādos uz produktiem atrodamos marķējumus. Tāpat 2017. gadā Rīgā notika pozitīvo scenāriju darbnīca ilgtspējīgu piegādes ķēžu modeļu izstrādei, uz kuru tika aicināti mazumtirgotāju pārstāvji, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un politiķi no Baltijas valstīm. Jūlijā Briselē notika Eiropas mēroga konference par iespējām uzlabot pārtikas piegādes ķēžu ilgtspēju, kur piedalījās mazumtirgotāji, politiķi, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un citas iesaistītās puses no visas Eiropas. 2017. gada nogalē arī veicām pesticīdu atliekvielu testus populārākajām veikalos nopērkamajām tējām.

SUPPLY CHAN!NGE konsorcijs

Šis projekts tiks īstenots, sadarbojoties 25 ES un jaunattīstīstības valstu organizācijām. Christian Initiative Romero no Vācijas ir projekta vadošais partneris, bet finansiāli projektu līdzfinansē Eiropas Komisija (EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI).

Kampaņas “SupplyCha!nge” prasības lasiet šeit.

Projekta jaunumi: http://www.zalabriviba.lv/tag/supplychainge/

Jautā, ierosini un piedalies: janis[@]zalabriviba.lv

Projekta interneta vietne: http://supplychainge.org

Seko mums sociālajos tīklos:

Facebook:          facebook.com/supplychainge
Twitter:              twitter.com/SUPPLY_CHAINGE

     

Par materiāla saturu atbild tikai biedrība “Zaļā brīvība” un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo nostāju.