Skip to content

Projekta “Ar cieņu par pārtiku” Uzaicinājums iesniegt projektu pieteikumus sabiedrības izpratnes veicināšanai par pārtikas atkritumu mazināšanu mājsaimniecībās

Biedrība “Zaļā brīvība” izsludina “Ar cieņu par pārtiku” granta projektu konkursu aktivitāšu īstenošanai ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par pārtikas atkritumu mazināšanu mājsaimniecībās. Projektu konkursā aicinām pieteikties Latvijas Republikā reģistrētas sabiedriskās (nevalstiskas) organizācijas – biedrības vai nodibinājumus. Viens projekts var saņemt līdz 3000 EUR.

Detalizēta informācija par projektu pieteikumu:

Projekta pieteikumu lūdzam iesniegt elektroniski līdz 1. jūlija plkst. 24, to sūtot uz: inga@zalabriviba.lv. Papildu informācijai aicinām zvanīt pa tālruni 29169564 vai rakstīt: inga@zalabriviba.lv.

PAMATOJUMS

Pārtikas atkritumu mazināšanas tematikai pēdējos gados ir pievērsta pastiprināta uzmanība, un tā ir nonākusi politiskās, zinātniskās, pilsoniskās darba kārtības izskatāmo jautājumu sarakstos, kā arī ziņu virsrakstos daudzviet pasaulē, arī Latvijā. Eiropas Savienībā mājsaimniecības saražo lielāko pārtikas atkritumu daudzumu – 53 % – visā pārtikas ķēdē. Pārtikas atkritumi rada dažādas vides, sociālās un ekonomiskās problēmas, turklāt šīs problēmas rodas ne tikai valstīs, kurās atkritumi tiek ražoti, bet arī citviet pasaulē. Tieši tādēļ globāla pieeja pārtikas atkritumu jautājumam ir svarīga, jo tā palīdz veicināt sabiedrības izpratni par šīs problēmas apjomu un tās risināšanas neatliekamību. 

Projektu “Ar cieņu par pārtiku” īstenojam no 2017. gada līdz 2020. gadam ar Eiropas Komisijas Attīstības izglītības un izpratnes veicināšanas programmas (Development Education and Awareness Raising – DEAR) atbalstu. DEAR ir programma, kas veicina Eiropas sabiedrības izpratni, prasmes un kritisko līdzdalību attīstības un ar to saistītu jautājumu risināšanā. DEAR programmas projekti sniedz Eiropas sabiedrībai iespēju savā ikdienas dzīvē dot pozitīvu ieguldījumu pasaules attīstībā. 

Projektu “Ar cieņu par pārtiku” īstenojam ar mērķi pilnveidot sabiedrības izpratni par to, kā pārtikas izmešana atkritumos ir saistīta ar ilgtspējīgas attīstības ekoloģiskajiem un sociālajiem jautājumiem, un pilnveidot sabiedrības prasmes samazināt pārtikas atkritumus savā ikdienas patēriņā mājsaimniecībās. Mums kā patērētājiem ir liela ietekme, ja pārtikas produktus iepērkam samērīgi, tos pareizi uzglabājam un atbildīgi izmantojam.  Arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām ir būtiska loma izpratnes veicināšanā un patērētāju uzvedības paradumu mainīšanā, lai, samazinot pārtikas atkritumus, mazinātu arī to ietekmi uz sociālo un vides jomu vietējā un globālā mērogā.

 Projekts tiešā veidā ir saistīts ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, īpaši ar: 

 • 2. mērķi “Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību”,  
 • 12. mērķi “Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus”, 
 • 13. mērķi “Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi”. 

Projekta iedvesmas avoti ir arī cirkulārā jeb aprites ekonomika, sociālā un solidaritātes ekonomika, zero waste jeb bezatkritumu pieeja un globālo partnerību labās prakses piemēri.  

Galvenā mērķa grupa, uz ko finansējuma saņēmējiem būtu jāorientējas, ir pilsētu mājsaimniecības, kur tiek saražots lielākais pārtikas atkritumu apjoms. Ceram pievērst arī uzņēmēju un likumdevēju uzmanību un paātrināt ar ilgtspējīgu patēriņu un globālo izglītību saistītos likumdošanas procesus Latvijā.

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

A. Pretendenti

Pieteikuma iesniedzējs, kas var pretendēt uz finansējuma saņemšanu:

 • bezpeļņas sabiedriska (nevalstiska) organizācija – biedrība vai nodibinājums;
 • reģistrēta Latvijas Republikā kā juridiska persona ar apliecināmu aktīvu darbošanos savā darbības jomā;
 • tiešais pieteikto projekta aktivitāšu īstenotājs, nevis starpnieks.

B. Atbalstāmās aktivitātes finansējuma saņemšanai

Par atbilstošām uzskatām pasākumus vietējā kopienā, kas veicina dažādu sabiedrības grupu izpratni par pārtikas atkritumu mazināšanu mājsaimniecībās:

 • diskusijas un debates,
 • semināri un nodarbības,
 • radoši un kultūras pasākumi,
 • ielu demonstrācijas un performances,
 • izglītojošas aktivitātes mācību iestādēs (pirmsskolās, skolās, arodskolās, augstskolās, utt.),
 • citas līdzīgas aktivitātes.

C. Attiecināmās izmaksas

Finansējumu var izmantot tikai attiecināmo izmaksu segšanai. Zemāk ir norādītas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu kategorijas. Iesniegtais budžets tiek uzskatīts gan par izmaksu tāmi, gan par attiecināmo izmaksu griestiem.

Attiecināmo izmaksu atmaksa balstīsies uz apstiprinātajā budžetā norādītajām vienībām un to izmaksām.

Summām jābūt balstītām objektīvā informācijā, statistikas datos vai citos rādītājos, kas ir apstiprināmi vai pārbaudāmi. Vienības izmaksu summas apliecina to, ka izmaksas atbilst finansējuma saņēmēja faktiskajiem izdevumiem, grāmatvedības praksei, netiek gūta peļņa un to, ka izmaksas netiek segtas no cita budžeta līdzekļiem (nenotiek dubultā finansēšana).

Attiecināmās izmaksas atbilst šādiem kritērijiem:

 • tās ir radušās aktivitātes īstenošanas laikā;
 • radušās izmaksas ir jāapmaksā līdz projekta noslēguma datumam.
 • attiecīgās izmaksas ir nepieciešamas projekta aktivitātes nodrošināšanai;
 • tās ir identificējamas un pārbaudāmas, jo ir redzamas finansējuma saņēmēju iesniegtajās grāmatvedības atskaitēs;
 • tās atbilst likumdošanai par piemērojamajiem nodokļiem un sociālo tiesību aktiem;
 • tās ir saprātīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu pārvaldības principiem, jo īpaši attiecībā uz taupīgumu un efektivitāti.

Ieguldījumi natūrā apzīmē trešās puses preču un pakalpojumu nodrošināšanu finansējuma saņēmējam bez maksas. Tā kā ieguldījumi natūrā neparedz finansējuma saņēmējam nekādas izmaksas, tos nevar šajā iesniegumā minēt kā attiecināmās izmaksas. Ieguldījumi natūrā nevar tikt uzskatīti par līdzfinansējumu. Ja iesniegtajā aktivitātes aprakstā ir ietverts ieguldījums natūrā, tas ir jāveic.

Neattiecināmās izmaksas ir šādas:

 • parādsaistības un to apkalpošanas izmaksas,
 • nodrošinājums pret zaudējumiem vai iespējamām saistībām nākotnē,
 • kredīti trešajām personām,
 • pieļaujamās administratīvās izmaksas (ieskaitot darbinieku atalgojumu) nedrīkst pārsniegt 20 % no kopējā paredzētā budžeta,
 • nodokļi, tostarp PVN, izņemot, ja finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka nevar tos atgūt,
 • izmaksas, ko labuma guvējs (-i) ir deklarējis un ko sedz cita aktivitāte vai darba programma no Eiropas Savienības līdzekļiem (tostarp no EAF līdzekļiem),
 • zaudējumi, kas rodas valūtas maiņas dēļ,
 • telpu īre, izņemot, ja pieteicējs var pierādīt, ka projekta aktivitāšu īstenošanai ir nepieciešams īrēt īpašas papildu telpas,
 • nodevas, finansiālas sankcijas un tiesāšanās izdevumi,
 • banku nodevas (izņemot bankas konta uzturēšanas izmaksas), izmaksas par garantijām un līdzīgi izdevumi,
 • valūtas konvertēšanas izmaksas, maksājumi un zaudējumus valūtas maiņas dēļ,
 • ieguldījumi natūrā,
 • nolietojuma izmaksas,
 • debitora procenti.

ILGUMS

Aktivitāšu, kam piešķirts finansējums, īstenošana sākas ar līgumu parakstīšanas dienu un tām ir jābūt pilnībā īstenotām līdz 2020. gada 28. februārim. Aktivitāšu īstenošanas periods nav mazāks par 3 mēnešiem un nepārsniedz 6 mēnešus.   

FINANSĒJUMA APMĒRS

Finansējums, kas tiek pieprasīts šī uzaicinājuma ietvaros, nedrīkst pārsniegt 3000 EUR. Projekta īstenošanas sākumā tiks veikts priekšfinansējuma maksājums 70 % apmērā no kopējā apstiprinātā budžeta. Atlikums tiks samaksāts pēc atskaišu iesniegšanas par faktiskajām izmaksām. Finansējums segs 90 % no kopējā projekta budžeta. Atlikušie 10 % (vai vairāk) ir jāsedz no finansējuma saņēmēja personīgajiem līdzekļiem vai citiem avotiem kā līdzfinansējums.  Līdzfinansējuma līdzekļi nedrīkst tikt iegūti no ES budžeta līdzekļiem.

PĀRSKATI

Finansējuma saņēmējiem būs jāiesniedz nepieciešamie pārskati (aprakstošais ziņojums un finanšu pārskats kopā ar attaisnojošiem dokumentiem), izmantojot piedāvātās veidlapas un pievienojot fotogrāfijas/attēlus un ietekmes pasākumu pierādījumus (interneta saites, publikācijas, utt.). Finansējuma saņēmējiem jāuzrāda arī pierādījumi tam, ka plānotajās aktivitātēs tika iesaistīts paredzētais dalībnieku skaits, utt., iesniedzot dalībnieku parakstītus klātbūtni apliecinošus sarakstus vai apliecinājumus par dalībnieku skaitu (sabiedriskos pasākumos, piemēram), ko parakstījušas trešās puses. Atskaites par projektu īstenošanu ir jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc projekta noslēguma datuma.   

KOMUNIKĀCIJA UN ATPAZĪSTAMĪBA

Izvēlētajiem projektiem ir pilnībā jāatbilst atpazīstamības un komunikācijas prasībām, kā to nosaka projekts “Ar cieņu par pārtiku” un Eiropas Komisijas vadlīnijas, norādot projekta logotipu, ES karoga emblēmu ar tekstu “Līdzfinansē Eiropas Savienība” un ar šādu citētu atsauci: “Līdzfinansējusi Eiropas Savienība” un obligāto atrunu par saistībām visās publikācijās, atsaucēs, dokumentos, ziņās un citos komunikācijas un atpazīstamības pasākumos.

Finansējuma saņēmējam jāizmanto projektā izstrādātie izglītojošie materiāli, jaunu materiālu veidošana nav ieteicama.

Izstrādājot un īstenojot aktivitātes, iesakām izmantot šādas pamatdomas

 1. Pārtikas ražošanā tiek izlietots daudz laika, cilvēka darba un citu resursu.
 2. Vairāk nekā puse no Eiropas Savienībā saražoto pārtikas atkritumu tiek radīti mājsaimniecībās.  
 3. Patērētājiem ir liela loma pārtikas atkritumu samazināšanā.  
 4. Lai saražot pārtiku, kas tiks izmesta, tiek iznīcināti tropiskie meži.
 5. Pārtikas atkritumi veicina globālo sasilšanu, kas savukārt rada augu un dzīvnieku sugu izmiršanu.
 6. Plānojot sev nepieciešamo pārtikas daudzumu, ir vienkārši izvairīties no pārtikas atkritumiem.
 7. Pārtika ilgāk saglabājas svaiga, ja mēs to pareizi uzglabājam.
 8. Lielāko daļu pārtikas pārpalikumu var izmantot cita ēdiena pagatavošanai.
 9. Pārtikas atkritumu samazināšana ietaupa naudu, resursus un palīdz glābt mūsu planētu.

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Tiks atbalstīts ne vairāk kā viens pieteikums no organizācijas. Iesniedzamie dokumenti:

 1. projekta pieteikums (1. pielikums),
 2. budžets (2. pielikums),
 3. sabiedriskās organizācijas reģistrācijas apliecības kopija.

PAPILDU INFORMĀCIJA PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU

Papildu informācijai aicinām zvanīt pa tālruni 29169564 vai rakstīt: inga@zalabriviba.lv.

ATLASES KRITĒRIJI

Kritērijs Punktu skaits
Projekta pieteikuma atbilstība projekta mērķiem 30
Izmaksu efektivitāte 20
Mērķa grupu iesaistīšana 15
Radoša pieeja piedāvātajās aktivitātēs 10

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 1. jūlijs.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu inga@zalabriviba.lv

ORIENTĒJOŠS LAIKA GRAFIKS

Pieteikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 1. jūlijs līdz pusnaktij
Izvērtēšana un atlase 2019. gada jūlijs
Paziņojumi par atlasi 2019. gada augusts
Īstenošanas posms 2019. gada septembris – 2020. gada marts
Pārskatu iesniegšana Mēneša laikā pēc attiecīgā projekta noslēguma