Skip to content

Projekti

Aktīvie projekti

Noslēgtie projekti

2021 – 2025

2015 – 2020

Projektu arhīvs

2014

2013

2012

2011

 • Ar Sorosa fonda atbalstu īstenoja projektu Atbildīga klimata politika (2011-2012). Tā ietvaros organizēja diskusijas un gatavoja ekspertu ziņojumus par iespējamajiem klimata rīcībpolitikas pasākumiem.
 • Sadarbībā ar Vūpertēla institūtu, SERI, SEI, WWF-UK un ANPED Zaļā brīvība piedalās ES 7. ietvara projektā “Action Town”, kas ir vērsts uz sadarbības attīstību starp izpētes un sabiedriskajām organizācijām ilgtspējīga patēriņa jomā.

2010

 • Ar Ziemeļvalstu padomes atbalstu Latvijā Zaļā brīvība īstenoja projektu “8 soļi uz klimatam draudzīgu dzīvesveidu”, kura ietvaros cita starpā tika izdota brošūra klimatam draudzīgam dzīvesveidam.

2009

 • 2009. gadā sadarbībā ar Hipotēku un Zemes banku, tika izveidota Latvijas Zaļā Karte (www.zalakarte.lv), kas apkopu informāciju par vairāk kā 300 dabas objektiem un videi draudzīgām iniciatīvām visā Latvijā. Zaļā karte tika popularizētas dažādos pasākumos, tai skaitā Positivus rokfestivālā, un izdevumos.
 • 2008. – 2009. g. “Zaļā brīvība” piedalījās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izveidotajā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības grupā, kā arī vairākos ar šīs stratēģijas izstrādi saistītos pasākumos.

2008

 • Kopš 2008. g. ZB aktīvi darbojas sadarbības attīstības jomā, popularizējot godīgo tirdzniecību: ar godīgās tirdzniecības stendu 2008., 2009. un 2010. gadā piedalījās starptautiskajā izstādē “Riga Food” un Positivus rokfestivālā (2008.g.).
 • Vides konsultatīvās padomes darbs koordinācija (2008-2009.g.)
 • „Zaļais ceļvedis” (2008). Ar Hipotēku bankas atbalstu tika izdots “Zaļo ceļvedi” pircējiem – gudrai un videi draudzīgai izvēlei.
 • „Baltic-Nordic cooperation for sustainable energy” (2007–2008). Projekta mērķis bija izveidot NVO sadarbības tīklu Baltijas jūras reģionā darbam ar enerģijas jautājumiem. Sadarbojoties ar Latvijas zaļo kustību un citām vides NVO Baltijas jūras reģionā, tika sagatavota Latvijas ilgtspējīgas enerģētikas vīzija līdz 2050.gadam. Projektu atbalstīja Ziemeļu ministru padome.

2007

 • “NGO participation in sustainable development planning” (2007). Projekta ietvaros tika veicināta NVO līdzdalība ilgtspējīgas attīstības izvērtēšanas un plānošanas procesā, tika sagatavots NVO ilgtspējīgas attīstības novērtējums un Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izvērtējumi citās valstīs, kā arī noorganizēta starptautiska konference par ilgtspējīgas attīstības plānošanu (konferences prezentācijas pieejamas šeit). Projektu atbalstīja Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā un Fridriha Ēberta fonds.
 • „Desmaize” (2007). Projekta mērķis bija izpētīt pārtikas patēriņa ietekmes uz vidi un pievērst plašāku sabiedrības uzmanību šīm problēmām. Projekta ietvaros tika sagatavots ziņojums un brošūra par pārtikas vides ietekmēm. Finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds – 5000 LVL.
 • „NVO priekšlikumi energoefektivitātes celšanai” (2006–2007).Šī projekta ilgtermiņa mērķis ir samazināt publiskā sektora enerģijas patēriņa radīto slodzi uz vidi un klimatu, veicinot energoefektivitāti. Finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds – 4128 LVL.

2006

 • „Zaļās brīvības vides informācijas centra darbība” (2006). Projekta mērķis bija kvalitatīvas vides informācijas pieejamības nodrošināšana ar bibliotēkas un interneta starpniecību; sabiedrības izglītošana par ilgtspējību un vides apziņas celšana; jauniešu iesaistīšana vides aizsardzības kustībā. Latvijas vides aizsardzības fonda finansēts projekts ar budžetu 2500 LVL.
 • „Zaļā budžeta reforma Latvijā” (2006). Projekta rezultātā Rīgā tika noorganizēts seminārs par zaļā budžeta iespējām Latvijā. Finansiāli atbalstīja Green budget Germany. Kopējais budžets – 3000 EUR.
 • „Atverot zaļā iepirkuma un iepirkuma caurspīdīguma iespējas Latvijā” (2005–2006) projekta laikā tika organizēta virkne semināru par zaļā iepirkuma iespējām Latvijā un sagatavota “Zaļā iepirkuma rokasgrāmata”. Projektu finansiāli atbalstīja Nīderlandes vēstniecības Matra-KAP programma. Projekta budžets – 4190 LVL.
 • „Partnerība ilgtspējīgai attīstībai Centrāleiropā II” (2006–2007). Projekta mērķis ir stiprināt vides organizāciju sadarbību Centrālajā un Austrumeiropā, tās aktīvi iesaistot ES struktūrfondu uzraudzībā un ieviešanā. Projektu finansiāli atbalstīja MOTT fonds. Projekta budžets – 22 600 USD.

2005

 • „Brīvprātīgo darbs” 2005–2006 (Projektu finansiāli atbalstīja programma Jaunatne). Projekta ietvaros 2005. gadā “Zaļajā brīvībā” darbojās brīvprātīgie no Austrijas un Beļģijas un viena brīvprātīgā tika nosūtīta uz Franciju. Projektu budžeti bija 4900 EUR un 1050 EUR.

2004

 • „Sagatavojot “Zaļo brīvību” Struktūrfondu apzaļumošanai Latvijā” (2004). Projekta mērķis bija celt ZB kapacitāti darbā ar valsts pārvaldes institūcijām un vides jautājumu integrācijā nozaru politikās (īpaši reģionālajā politikā). Kopējais budžets 14 315 EUR. Finansēja Eiropas Komisijas Twinning programma.
 • Projektu “Dzīvais dzīvo dzīvu dzīvi jeb Jauniešu iesaistīšana vides aizsardzībā un vides informācijas nodrošināšana” 2004–2005 (atbalstīja Rīgas VAF) un “Informācijas nodrošināšana un jauniešu iesaistīšana vides aizsardzībā” 2004 – 2005 (atbalstīja Latvijas VAF). Projektu mērķis bija nodrošināt Zaļās bibliotēkas darbību un klientu apkalpošanu 2004.gadā. Kopējais finansējums – 5000 LVL.

2003

 • Projektu “Ekomarķējums ilgtspējīgam patēriņam” 2003–2004 (atbalstīja PHARE Sadarbības programma Baltijas jūras reģionam 2001. g.) un “Latvijas tirgum ražojošo mājsaimniecības ķimikāliju kompāniju darbības vides un sociālais sniegums” 2003–2004 (atbalstīja Global Greengrants Fund) mērķis bija patērētāju informēšanas kampaņa par veļas un trauku mazgājamo līdzekļu ražotājfirmu sociālo un vides atbildību Latvijā un Igaunijā (sadarbībā ar Igaunijas Zemes draugiem). Projektu kopējais budžets – 23 600 EUR.

2002

 • “Piesārņojums – ko es par to zinu un gribu zināt?” (2002–2003). Projekta mērķis bija celt iedzīvotāju zināšanas par rūpniecisko vides piesārņojumu un sagatavot rokasgrāmatu sabiedrības līdzdalībai piesārņojuma mazināšanā. Atbalstīja REC Latvija. Projekta budžets 4 960 EUR.

2001

 • “Nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls pret ģenētiski modificētajiem organismiem Baltijā” (2001–2002). Atbalstīja REC (7 450 EUR). Sadarbības projekts ar Viļņas Dabas aizsardzības biedrības jauniešu klubu, Igaunijas Zemes draugiem, Dānijas Zemes draugiem. Projekta mērķis izglītot sabiedrību par ĢMO, to iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, veselību un demokrātiju.
 • “Gatavojoties RIO+10” (2001. – 2002. g.). Sadarbības projekts ar Vides aizsardzības kluba ārējo sakaru nodaļu. AtbalstaPHARE Access Latvija (5 224,69 Ls) un Forum Syd / SIDA Sweden (2 220,00 Ls). Mērķis ir iesaistīt Latvijas sabiedriskās organizācijas 2002. gada ANO Pasaules Samita par ilgtspējīgu attīstību gatavošanās darbos.
 • “Tiesības zināt … par piesārņojumu!” (2001. g.). Atbalsta REC Latvija (6 000 EUR). Projekta uzdevumi: apkopot, izanalizēt un salīdzināt ar citu valstu pieredzi piesārņojuma izmešu un pārneses reģistru likumdošanu un praksi Latvijā; izveidot informatīvu datubāzi, kura saturētu datus par lielākajiem piesārņotājiem Latvijā; iesaistīt plašāku sabiedrību likumdošanas izstrādāšanā par piesārņojuma reģistriem Latvijā; sagatavot informatīvo materiālu par informācijas pieejamību saistībā ar piesārņojumu un to, kā ar to cīnīties.
 • “HES un bioloģiskā daudzveidība” (2001. – 2002. g.). Atbalsta Coalition Clean Baltic (2 376,00 Ls). Projekta uzdevumi ir izvērtēt mazo HES stāvokli Latvijā, apzināt tendences, sagatavot ieteikumus valdībai un pašvaldībām šajā jautājumā, organizēt konferenci par mazajām HES un to ietekmi uz vidi.
 • Iepazīstināšana ar permakultūru (2001. g.). Atbalsta Ecologia ($800). Trīs dienu ievadkurss permakultūrā – vidi saaudzējošais lauksaimnieciskais saimniekošanas veids – alternatīva industriālajai lauksaimniecībai. Sertificēti pasniedzēji no Baltkrievijas vides organizācijas Eko Dom.
 • “Nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls pret Ģenētiski modificētajiem organismiem Baltijā” (2001. – 2002.g.). Atbalsta REC –International. Sadarbības projekts ar Viļņas Dabas aizsardzības biedrības jauniešu klubu, Igaunijas Zemes draugiem, Dānijas Zemes draugiem. Projekta mērķis izglītot sabiedrību par ĢMO, to iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, veselību un demokrātiju.
 • “Zaļās brīvības vides informācijas centra darbība un pasākumi vides aizsardzības popularizēšanai” (2001-2002). Atbalsta Vides aizsardzības fonds (8 205,00 Ls). Projekta devīze: zināšanas dara brīvu. Projekts bija vērsts uz Zaļās bibliotēkas darbības uzturēšanu un kataloga izveidi.
 • Nr. 2201 (2001-2002). Atbalsta Charity Know How, Lielbritānija (1 502,23 Ls). Mērķis: veicināt diskusiju par plānotās HES būvniecību Staicelē, iesaistot un motivējot iedzīvotājus līdzdarboties lēmumu pieņemšanā. Projektā iesaistīsies organizācija Vietine Iniciatyva, kas strādā ar lauku kopienām Lietuvā, kā arī britu organizācija Powerful Information.
 • “Diskusiju vakari jauniešiem” (2001. g.). Atbalsta Eiropas Savienības programma “Jaunatne” (1 180 LVL). Projekta mērķi ir iepazīstināt jaunatni ar ekonomikas un sabiedrības attīstības iespējamajām alternatīvām, kā arī radīt tikšanās vietu Rīgā, kur kritiski spriest par neoliberālo ekonomisko sistēmu. Pasākumu vadītājs un lektors Džefrijs Sommers (Pasaules vēstures centrs, Bostona, Rīgas Stradiņa Universitāte).

2000

 • ZB interneta mājas lapas attīstīšana. (2000. – 2001. g). Projektu atbalstīja Forum Syd / SIDA (Zviedrija) (1 733,20 Ls), to veicām sadarbībā ar Lundas Zaļo bibliotēku. Tā mērķis bija uzlabot ZB vietni, lai sniegtu plašāku informāciju sabiedrībai par aktuālajām vides problēmām.
 • “Studiju loki Āgenskalnā” (2000. – 2001.g.). Atbalsta REC Latvija (799,65 Ls). Projekts paredz studiju loku par videi draudzīgu dzīvesveidu vietējā kopienā organizēšanu.
 • “ZB restrukturizācija un stratēģijas plānošana” (2000. g.). Atbalstīja Charity Know How. Projekts tika veikts sadarbībā ar Lielbritānijas organizāciju Powerful Information un paredzēja Zaļās bibliotēkas restrukturizāciju un darbības efektivitātes celšanu. Šī projekta ietvaros tad mēs arī mainījām savu nosaukumu uz “Zaļo brīvību”.
 • “Izmaiņas klimata izmaiņu politikā” (2000. g.). Atbalstīja REC, Klimata pārmaiņu tīkls Centrālajā un Austrumeiropā un NVO centra papilddotāciju programma (24 530 EUR). Projekts tika veikts 3 valstīs (Latvijā, Čehijā un Ungārijā) ar mērķi novērtēt Kopīgi īstenojamās aktivitātes reģionā un celt sabiedrības apziņu par to instrumentu izmantošanu klimata politikas veidošanā, kā arī aktivizēt vietējās organizācijas līdzdalībai 6. ministru sanāksmē par klimata izmaiņām Hāgā.

1999

 • “Sabiedrības līdzdalība ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) procesā” (1999. g.). Atbalstīja Sorosa fonds. Tika organizēts apmācību seminārs Latvijas vides nevalstiskajām organizācijām par sabiedrības līdzdalību IVN procesā.
 • “Zaļās bibliotēkas informācijas datu bāzes nodrošināšana kvalitatīvākai lasītāju apkalpošanai” (1999. g.). Atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekts paredzēja bibliotēkas fondu uzlabošanu ar jauniem vides izdevumiem.
 • “Seminārs par ģenētiski modificētiem organismiem” (1999. g.). Atbalstīja REC Latvija. Seminārs vides nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu izpratni pār gēnu inženieriju vispār un apzinātu situāciju Latvijā.
 • “Neatkarīgu ekspertu tīkls jautājumā par Orhusas konvencijas ratificēšanu” (1999. g.). Atbalstīja REC, sadarbībā ar NVO centru. Projekta mērķis bija veicināt Orhusas konvencijas ratificēšanu Latvijas valdībā.
 • “Jaunieši enerģijai” (1999. g.). Atbalstīja SCORE. ZB sagatavoja 2000. gada kalendāru, kurš propagandēja alternatīvu dzīves stilu un piedāvāja daudz praktisku padomus enerģijas taupīšanai.
 • “Ekonomikas globalizācija un tās ietekme uz vidi” (1999. g.). Atbalstīja Forum Syd / SIDA. Latvijā un Lietuvas vides organizācijām tika rīkoti informatīvi semināri par globalizācijas ietekmi uz vidi. Sadarbībā ar Green Library – Lund.
 • “Buklets par alternatīvo enerģiju un ekotehnoloģijām” (1999. g.). Atbalstīja SCORE un Koalīcija par tīru Baltiju. Tika sagatavota brošūra par alternatīvo enerģiju, apkures sistēmām un ekotehnoloģijām.

1998

 • “Karstais pavasaris” (1998. g.). Atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds un vietējās izdevniecības. Informatīva kampaņa par vides izdevumiem Latvijā.
 • “Datubāzes veidošana par organizācijām, kuras darbojas Daugavas upes baseinā” (1998). Atbalsts Lake Peipsi Project.
 • “Apmācības kursi vides informācijā” (1998). Projektu atbalsts Forum Syd / SIDA (Zviedrija) un tiek veikts sadarbībā ar Green Library – Lund. Tika organizēti mācību kursi vides bibliotēkām no Centrālās un Austrum Eiropas vides informācijas vadībā.

1997

 • “Domā globāli, rīkojies lokāli” (1997. gada 1. maijs – 1998. gada 30. aprīlis) Finansē ASV Baltijas fonds. Projekta mērķis bija izglītot sabiedrību, mainīt attieksmi pret vides problēmām, nostiprināt dažādu grupu savstarpējo sadarbību, kas ietekmēs lēmumu pieņemšanas procesus un aktivizēs dažādus sabiedriskus pasākumus, tādējādi tuvinot sabiedrību dzīvei saskaņā ar sevi un vidi. ZB informācijas centra izveide, diennakts darbnīcas, darbs ar masu saziņas līdzekļiem.
 • “Zaļās bibliotēkas informatīvo lekciju cikla nodrošinājums” (1997) Coalition Clean Baltic.

1996

 • “Zaļās bibliotēkas jaunieguvumu informatīvais izdevums” (1996./97). Ecologia.
 • “Audio vizuālās informācijas materiālu kolekcijas veidošana” (1996./97). Ecologia.
 • “VAK Zaļās bibliotēkas kataloģizācija” (1996) Phare Democracy Micro projektu programma.
 • ”Zaļo izdevumu tehniskais nodrošinājums” (1996) REC.
 • “Zaļās bibliotēkas kompjuterizētas datu bāzes veidošana” (1996) REC.
 • “Zaļās bibliotēkas kataloģizācija” (1996. gada 1. oktobris – 1997. gada 1. aprīlis) Phare Democracy Micro projektu programma. Pateicoties šim projektam, tika instalēta sistēma “ALISE”, uz kuras bāzes tika sākta veidota ZB datu bāze, kas dod iespēju efektīvāk pārzināt grāmatu fondu, līdz ar to bibliotēkas klientiem ir ātri pieejama detalizēta un pilnīga informācija. Ar šī projekta realizāciju ZB kā nevalstiska struktūra iekļāvās pārējo Latvijas bibliotēku sistēmā.

1995

 • “Zaļās bibliotēkas lekciju cikls skolās” (1995/96) Ecologia

1994

 • “Zaļās bibliotēkas lekciju, izstāžu un konkursu cikls Zemes Dienu ietvaros” (1994) Ecologia.
 • “Bukleta “Zemes Diena. Vēsture un Šodiena” izdošana” (1994) Finansē Vides Aizsardzības fonds.