Skip to content

Top energokopienu regulējums Latvijā

Atjaunīgās enerģijas kopienu pamatideja ir ražot enerģiju no brīvpieejas resursiem, un tad, sadarbojoties vairākām iesaistītajām pusēm, to izmantot vietējam pašpatēriņam. Energokopienas ir “kolektīvas” iniciatīvas, ko veido iedzīvotāji, organizācijas, uzņēmumi un pašvaldības, kopīgi pārvaldot enerģijas ražošanas līdzekļus. Kopienu juridiskais statuss un īpašuma formas var būt dažādi – biedrības, kooperatīvi, uzņēmumi. Lai gan tās drīkst būt pilntiesīgas tirgus dalībnieces un enerģiju arī pārdot, to galvenā funkcija ir īstenot ilgtspējīgākos energoapgādes modeļus konkrētās ģeogrāfiskās vidēs. 

Attēli: Energokopienu sniegtās priekšrocības. COME RES projekta materiāli

Jaunā enerģijas ainava un tiesību ietvars 

Energosistēmas strauji mainās, un līdz ar to arī elektroenerģijas un siltumapgādes tīklu telpiskais raksturs un ekonomiskā organizācija, pieaugot izkliedētajai ģenerācijai, kas raksturīga saules un vēja enerģijas izmantošanai. Iepriekšējā gadsimta “centralizētās” enerģijas ainavas transformācija nozīmē ne tikai jaunu atjaunīgo energoresursu projektu attīstību, bet arī plašākas iedzīvotāju tiesības piedalīties energosistēmas pārvaldībā un pielāgošanā vides un sociālām interesēm. Energokopienas un aktīvo lietotāju kultūra ir daļa no “enerģijas demokrātijas”, kuras aizsākumi Eiropā saistīti ar 1970-to gadu vides kustībām. 

Noskaties filmu “We the Power” par kopienu enerģijas iniciatīvām Eiropā

Eiropas Savienības klimata un enerģijas politikā energokopienām un iedzīvotāju kļūšanai par aktīvajiem lietotājiem (prosumers) ir būtiska loma. Jauno tiesību ietvaru nosaka Atjaunojamo energoresursu direktīva (2018/2001) un Elektroenerģijas iekšējā tirgus direktīva (2019/944), kuru pārņemšana nacionālā līmenī jāīsteno katrai dalībvalstij. Arī Latvijā izstrādē ir grozījumi Enerģētikas likumā un Elektroenerģijas tirgus likumā, kas piedāvā galveno jēdzienu definīcijas un regulē darbības vispārīgos darbības principus. Tātad regulējums energokopienu darbībai drīzumā būs pieņemts arī Latvijā.  

Dažas definīcijas topošajos likumprojektos:

energokopiena –  juridiska persona ar atvērtu, demokrātisku un brīvprātīgu dalību, kuras mērķis ir sniegt vides, ekonomiskus vai sociālus labumus saviem biedriem vai daļu turētājiem, vai teritorijām, kurās tās darbojas; kura  darbojas enerģijas, primāri no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas elektroenerģijas, kā arī cita veida atjaunojamās enerģijas ražošanā, tirdzniecībā, elektroenerģijas kopīgošanā, patēriņā, pieprasījuma reakcijas pakalpojuma nodrošināšanā, elektroenerģijas uzkrāšanā, elektrisko transportlīdzekļu uzlādes pakalpojuma sniegšanā, energoefektivitātes vai citu energopakalpojumu sniegšanā

aktīvais lietotājs – galalietotājs, kurš ražo elektroenerģiju savām vajadzībām, un var saražotās elektroenerģijas pārpalikumu pārdot, kopīgot, iesaistīties elastības pakalpojumos vai energoefektivitātes shēmās un kurš nav energoapgādes komersants

elektroenerģijas kopīgošana – aktīvā lietotāja saražotās un sadales sistēmā nodotās elektroenerģijas nodošana citiem galalietotājiem, tajā skaitā aktīvajiem lietotājiem, vai elektroenerģijas energokopienā saražotās un sistēmā nodotās elektroenerģijas nodošana elektroenerģijas energokopienas biedriem vai daļu turētājiem

kopīgi darbojoši no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas aktīvie lietotāji – grupa ar vismaz diviem galalietotājiem, kas katrs atsevišķi ir pieslēgts pie elektroenerģijas sadales sistēmas, un kuri pēc savstarpējas vienošanās savām vajadzībām kopīgi ražo elektroenerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem un, kuri rīkojas kopīgi vienā un tajā pašā ēkā vai teritorijā, kas atrodas vienā adresē

Noderīgi resursi

Eiropas Komisija ir publicējusi jaunu resursu vietni “Energy Communities Repository” energokopienu plānošanas atbalstam.

Savukārt lielāka atjaunīgās enerģijas kooperatīvu asociācija RESCOOP veido pārskatu par energokopienu tiesību ietvara veidošanu Eiropā.

Arī Latvijā tiek īstenoti vairāki projekti atjaunīgās enerģijas kopienu jomā:

“Zaļā brīvība” 2020. gadā izstrādāja rekomendācijas energokopienu veidošanai un šajā jomā turpina darbu projekta “Vēja un saules enerģijas integrācija Latvijā” ietvaros.

Festivālā “Lampa” 2. jūlijā organizēsim diskusiju par energokopienām Baltijas valstīs.

 

Informāciju sagatavoja: Krista Pētersone krista@zalabriviba.lv un Agita Pusvilka agita@zalabriviba.lv

Photo by Kindel Media: https://www.pexels.com/photo/wood-man-people-rooftop-9875417/

1 Comment

  1. Kopienu enerģija Dānijā – no iedzīvotāju kooperatīviem līdz energokopienai - Zaļā brīvība
    20/10/2022 @ 09:27

    […] [1] MK noteikumi energokopienu darbībai Latvijā tiks pieņemti 2023. gada pavasarī, bet iepazīties ar noderīgu informāciju uz resursiem iespējams sekojot saitei: https://www.zalabriviba.lv/top-energokopienu-regulejums-latvija/. […]

    Reply

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *