Skip to content

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības klases 

Ražotājam vai importētājam ir jāmarķē ķīmikālija atbilstoši tās īpašībām. Ķimikāliju marķējumā tiek izmantota vienota pieeja, kurā tiek sniegta informācija arī par ķīmiskās vielas un produkta bīstamības klasi, tiek uzrādīti bīstamības simboli (skatīt tabulu), iedarbības raksturojumi un drošības prasību apzīmējumi. Iegādājoties sadzīves ķimikālijas pievērsiet uzmanību šiem simboliem un izvēlieties pēc iespējas mazāk bīstamas preces.    GHS01 […]

Ražotājam vai importētājam ir jāmarķē ķīmikālija atbilstoši tās īpašībām. Ķimikāliju marķējumā tiek izmantota vienota pieeja, kurā tiek sniegta informācija arī par ķīmiskās vielas un produkta bīstamības klasi, tiek uzrādīti bīstamības simboli (skatīt tabulu), iedarbības raksturojumi un drošības prasību apzīmējumi.

Iegādājoties sadzīves ķimikālijas pievērsiet uzmanību šiem simboliem un izvēlieties pēc iespējas mazāk bīstamas preces.

  GHS01Sprādzienbīstams
  GHS02Viegli uzliesmojošs
 GHS03Spēcīgs oksidētājs
GHS05Kodīgs
GHS06Toksisks
GHS07Kaitīgs
GHS08Bīstams veselībai
GHS09Kaitīgs apkārtējai videi
GHS04Saspiesta gāze – Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.