Skip to content

Vietējā līmeņa enerģētikas pārejas līderi nākamajai paaudzei

Next Generation EU un jaunais ES budžets nodrošina vēl nepieredzētu finansējumu Centrālajai un Austrumeiropai, lai novērstu enerģētikas pārejas plaisu, ja reģions izmantos inovatīvus investīciju modeļus. Projekta mērķis ir paātrināt ES finansēto pāreju Igaunijā, Latvijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Ungārijā un Bulgārijā, lai sasniegtu ES Zaļā kursa mērķus.

Par projektu

Sākums:
01/12/2022
Noslēgums:
31/05/2024
Izmaksas:
673 771,97 EUR (visu partnerorganizāciju kopējais, izņemot E3G)
Finansētājs:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)
Kontaktpersona:
Maksis Apinis, maksis@zalabriviba.lv
Mērķis:

Centrālās un Austrumeiropas reģionālās un vietējās ieinteresētās puses īsteno vērienīgākas un daudzveidīgākas iniciatīvas un meklē alternatīvas nevēlamiem attīstības scenārijiem (māju padziļinātas renovācijas shēmas, kopienas enerģijas projekti vai citi atjaunīgie projekti, tostarp centralizētā siltumapgāde, ilgtspējīgs sabiedriskais transports, nevis atbalsts fosilajam kurināmajam un fosilajam ūdeņradim, biomasai, atkritumu sadedzināšanai, ceļu infrastruktūras paplašināšanai) partnerībā ar pilsonisko sabiedrību un vietējām kopienām. ES un valstu lēmumu pieņēmēji veic darbības, lai nodrošinātu pārredzamu, uz līdzdalību orientētu un ilgtspējīgu publisko resursu izmantošanu enerģētikas, klimata projektiem saskaņā ar ES Zaļā kursa mērķiem. Projekta nr.: 72.3024.6-003.34. 

Projekta aktivitātes

  • Starptautiski un nacionāli sadarbības pasākumi, ekspertu vizītes reģionos (savienojot mazāk aktīvus un progresīvākus reģionus)
  • Pieredzes pārņemšanas un mācīšanās veicināšana no labo un “slikto” projektu datu bāzes, tai skaitā izstrādājot virtuālus rīkus
  • Ziņojumu izsrāde par vietējiem dekarbonizācijas un finansēšanas mehānisma modeļiem
  • Vietējie un valsts mēroga rīcībspējas vairošanas pasākumi, kas parāda, kā iesaistīties ES fondu ieviešanā
  • Valsts un vietējā līmeņa ieinteresēto pušu apvienošana kopīgām darbībām
  • Informācijas materiālu izstrāde, kas veicina vietējo izpratni par enerģētikas pāreju veicinošiem projektiem
  • ES fondu ieguldījuma uzraudzība ES Zaļā kursa mērķu sasniegšanā, pasākumu organizēšana valsts līmeņa iesaistītajām pusēm
  • Valstu potenciāla un klimata stratēģiju analīze, darbs ar medijiem
  • Sinerģijas veidošana ar Eiropas sabiedrotajiem, sadarbojoties ar Eiropas Parlamenta deputātiem un Eiropas Komisiju

Partneri

CEE Bankwatch Network, E3G -Third Generation Environmentalism gGmbH (Vācija), National Society of Conservationists (Ungārija), Polish Green Network (Polija), Association Za Zemiata (Bulgārija), Friends of the Earth – CEPA (Slovākija), Center for Transport and Energy (Čehija), Zaļā brīvība (Latvija), Estonian Green Movement-FoE (Igaunija).

Papildu informācija

Next Generation EU un jaunais ES budžets nodrošina vēl nepieredzētu finansējumu Centrālajai un Austrumeiropai, lai novērstu enerģētikas pārejas plaisu, ja reģions izmantos inovatīvus investīciju modeļus. Projekta mērķis ir paātrināt ES finansēto pāreju Igaunijā, Latvijā, Polijā, Čehijā, Slovākijā, Ungārijā un Bulgārijā, lai sasniegtu ES Zaļā kursa mērķus.