Skip to content

Latvijas klimata politika

Līdzīgi kā citas valstis arī Latvija īsteno pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, lai ierobežotu siltumnīcefekta gāzu emisiju un palielinātu oglekļa piesaisti dabiskajās ekosistēmās. 2020. gada sākumā tika apstiprināti Latvijas mērķi 2030. gadam, kā arī pieņemta stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam. 

Nacionālā līmenī klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās prioritārie virzieni definēti Vides politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam. Kopš 2019. gada spēkā ir arī plāns, kā tuvākajā desmitgadē pielāgoties klimata pārmaiņām.

Papildus valsts institūcijām nozīmīga loma klimata politikas veidošanā un īstenošanā ir pašvaldībām.

Šajā lapā apvienota informācija par galvenajām institūcijām, plānošanas dokumentiem, finansējuma resursiem, kā arī datu avotiem.