Skip to content

Studiju programma un moduļi

Projekta „Klimata pārmaiņu izglītība visiem” ietvaros izstrādātas studiju programmas “Klimats un ilgtspējīga attīstība” (J. Zaļoksnis) un “Klimata izglītība visiem” (M. Kļaviņš), lai informētu sabiedrību par klimata pārmaiņu raksturu Latvijā, par siltumnīcefekta gāzu samazināšanas risinājumiem un pielāgošanos klimata pārmaiņām. Programmas ir apstiprinātas Latvijas Universitātē un ar to saturu ir iepazīstinātas arī Liepājas Universitāte, Valmieras augstskola un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, aicinot šīs programmas un citus projekta ietvaros izstrādātos materiālus izmantot savā studiju procesā.

Studiju programma sastāv no 7 mācību moduļiem, kas pielāgoti dažādām auditorijām:
– “Klimats un ilgtspējīga attīstība – bakalaura programma” (J. Zaļoksnis);
– “Klimata pārmaiņas un ilgtspējīga attīstība – maģistra programma” (J. Zaļoksnis);
– “Klimats un ilgtspējīga attīstība – augstāko mācību iestāžu studenti” (M. Kļaviņš);
– “Klimats un ilgtspējīga attīstība – vidējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņi” (M. Kļaviņš);
– “Klimata un ilgtspējīga attīstība – profesionālās pilnveides studijas” (M. Kļaviņš);
– “Klimats un ilgtspējīgs patēriņš” (J. Brizga);
– “Klimata pārmaiņu pārvaldība” (J. Brizga).

Studiju programma un tās moduļi aplūko galvenos klimata pārmaiņu veidošanās fizikālo aspektu jautājumus, to raksturu, potenciālās ietekmes (tai skaitā arī Latvijā), kā arī risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai un adaptācijai, lai sekmētu sabiedrības ilgtspējīgu attīstību. Vienlaikus studiju programma un tās moduļi atbilst prasībām, kuras izvirza nepieciešamība nodrošināt Latvijas Republikas klimata politikas ieviešanu un profesionālo auditoriju izglītošanu. Studiju programma un tās moduļi ir saistīti ar izstrādātajiem studiju materiāliem un sekmē aplūkoto jautājumu apguvi.

Ar studiju programmu un to moduļu saturu var iepazīties Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē.

Šis raksts tapis ar projekta “Klimata izglītība visiem” atbalstu, ko finansē Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instruments.EEA