Skip to content

Francijas pilsoņu klimata asambleja

Veiksmes stāsts

Saturs

Pēdējo desmit mēnešu laikā mēs bijām iesaistīti iepriekš nepieredzētā un intensīvā piedzīvojumā, kas ļāva mums izprast būtisku pārmaiņu neatliekamību veidos, kā sabiedrība darbojas un kā mēs dzīvojam…”

Šis raksts ir par Convention Citoyenne pour le Climat jeb Francijas klimata asamblejas aizsākumu, norisi un panākumiem.  Asambleja ir 150 nejauši izvēlētu pilsoņu forums, kuru izstrādāto priekšlikumu mērķis ir līdz 2030. gadam samazināt Francijas siltumnīcefekta gāzu emisijas par 40%, ņemot vērā sociālā taisnīguma principus.

Klimata asamblejas galaziņojums tika publicēts 2020. gada jūnijā.

Turpmākajās sadaļās piedāvājam ieskatu asamblejas darbā, ieteikumus nozaru politikām un skaidrojam, kāpēc līdzvērtīgas līdzdalības institūcijas veidot arī Latvijā.  

Pirms lasi tālāk, aplūko svarīgāko:

[themify_button bgcolor=”gray” link=”https://www.zalabriviba.lv/klimats-un-energija/6-punkti/”]Klimata asambleja 6 punktos[/themify_button]

Vai dodies uzreiz noskaidrot, ar kādiem rezultātiem noslēdzās šīs klimata asamblejas darbs: 

[themify_button bgcolor=”gray” link=”https://www.zalabriviba.lv/klimats-un-energija/ccc-ieteikumi/”]Priekšlikumi rīcībai [/themify_button]

CCC 2

Ievads

Francijas pilsoņu klimata asambleja tika izveidota 2019. gadā pēc Francijas prezidenta Emanuēla Makrona pieprasījuma. Tās mērķis – aptvert pēc iespējas plašāka spektra sabiedrības grupu domas un ieteikumus cīņā pret klimata pārmaiņām.

Klimata asamblejas veidošanas pamatā ir vienlīdzīgas iespējas – loterijas ceļā tika izvēlēti 150 cilvēki ar dažādu profesionālo pieredzi, no dažādiem Francijas reģioniem un no dažādām vecuma grupām. 

Šis Francijas pilsoņu forums tiek dēvēts par demokrātisku eksperimentu, no kā mācīties arī citām Eiropas Savienības valstu valdībām. Uzticēšanās pilsoņiem veicina ekoloģiskas un sociālas transformācijas valstī. 

Kopš 2020. gada maija klimata pilsoņu asambleja ir publicējusi virkni ieteikumu ar nepieciešamajiem pasākumiem, kas būtu jāveic Francijas valdībai, lai līdz 2030. gadam samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) vismaz par 40% (salīdzinājumā ar 1990. gadu). 

Kā apliecina asamblejas paveiktais, nejauši izvēlēti cilvēki, strādājot kopā ar ekspertiem, var panākt saturīgu ieteikumu izstrādi, lai samazinātu SEG  emisijas un veidotu tādu nākotni, kas balstīta uz sociālo taisnīgumu. Vēl jo vairāk, tas demonstrē iedzīvotāju izpratni par esošo klimata krīzi un vēlmi redzēt izmaiņas pašreizējā sistēmā.

 

CCC 0

Klimata politikas konteksts

Eiropa ir apņēmusies kļūt par pasaulē pirmo klimatneitrālo kontinentu. Taču neto nulles emisiju ekonomika kā ilgtermiņa mērķis Eiropā nav iespējama bez jaunām demokrātiskām institūcijām un atklātākas lēmumu pieņemšanas, līdzdarbojoties plašākai sabiedrības daļai. Arī Eiropas Klimata pakts paredz uzlabot iedzīvotāju un ieinteresēto pušu iesaisti Zaļā kursa īstenošanā.  

Līdzīgi kā vairākās citās Eiropas valsīs, arī Latvijā klimata politika skar arvien vairāk nozaru un to attīstības jautājumus. Lai īstenotu ekoloģiskas un sociāli pieņemamas pārmaiņas, ir jāatrod labākās idejas un jāievieš tās darbībā esošajās pārvaldes un ražošanas sistēmās. Tāpēc šajā rakstā iepazīstinām ar Francijas klimata pilsoņu asamblejas darba rezultātiem nolūkā veicināt līdzvērtīgu platformu aizsākumu arī Latvijā

Lai gan ieteikumi izstrādāti Francijai, dokumentā atklājas politikas pasākumu globālais aspekts – kā ekonomiski procesi ietekmē lēmumu pieņemšanu nacionālā un reģionālā līmenī. Tādēļ, lai panāktu pozitīvas, sociāli taisnīgas un ilgtspējīgas pārmaiņas klimata jomā, pirmkārt, nepieciešama pāreja uz mazāk piesārņojošām energosistēmām.

CCC 10

Kā asambleja darbojas?

Klimata asamblejas izveides nolūks bija sniegt pilsoņiem iespēju iesaistīties un sniegt ieteikumus, lai paātrinātu cīņu pret globālo sasilšanu un tās ietekmēm. Tā aizsākums meklējams, risinot dzelteno vestu kustības problēmas Francijā.

Jāuzsver, ka šī pilsoņu sanāksme nav ekspertu grupa, bet gan sabiedrisks forums. Asamblejas dalībniekiem bija iespēja noklausīties speciālistu viedokli, kā arī uzzināt par jaunākajiem pētījumiem klimata jautājumos, lai pēc tam darbu turpinātu mazākās komandās, diskutējot un izstrādājot kolektīvos ieteikumus. 

Katra pilsoņu grupa darbojās viena speciālista vadībā, tomēr  speciālisti nedrīkstēja konventa dalībniekiem uzspiest savu viedokli. Katra grupa regulāri dalījās ar savām idejām ar pārējiem 150 dalībniekiem. Darbs tika organizēts septiņās sesijās, dalībniekiem sanākot diskutēt klātienē vai tiešsaistē; process noritēja deviņus mēnešus

Septītās sesijas noslēgumā asambleja sagatavoja ziņojumu, kas 2020. gada 21. jūnijā tika iesniegts Francijas valdībai.  Pēc sagatavotā ziņojuma iesniegšanas tiek sagaidīta publiska valdības reakcija uz priekšlikumiem, kā arī provizorisks laika grafiks priekšlikumu ieviešanai. 150 asamblejas dalībnieki varēs kolektīvi formulēt savu reakciju uz valdības paziņojumiem, piemēram, vai valdība ir sapratusi viņu priekšlikumus un vai tiem ir sekojusi. 

Gadu iepriekš Makrons apņēmās iesniegt šos priekšlikumus “bez filtra” vai nu referendumam, vai balsošanai parlamentā, vai tiešai normatīvo aktu ieviešanai.

CCFr

Kādi priekšlikumi tika iesniegti?

Kopumā Francijas klimata asambleja iesniedza 149 ieteikumus sešās nozarēs:

     1. Patēriņš
     2. Pārvietošanās
     3. Mājokļi un būves
     4. Ražošana un darbs
     5. Pārtika un lauksaimniecība
     6. Konstitūcija un pārvaldība

Par priekšlikumu saturu lasi, atverot šo sadaļu: 

[themify_button bgcolor=”gray” link=”https://www.zalabriviba.lv/klimats-un-energija/ccc-ieteikumi/”]Klimata asamblejas priekšlikumi[/themify_button]

CCC 5

Kāpēc klimata asamblejas ideju īstenot Latvijā?

Daudzveidīga sabiedrības līdzdalība politikas plānošanā valsts pārvaldei sniedz iespēju iegūt jaunas idejas ilgtspējīgas nākotnes veidošanā, kā arī var mazināt sociālo nevienlīdzību.

Gan SEG emisiju mazināšana visos ekonomikas sektoros, gan pielāgošanās klimata pārmaiņām ir vērienīgi izaicinājumi, kas pieprasa tūlītēju rīcību dažādās nozarēs un sadarbību atšķirīgu institūciju un sabiedrības pārstāvju starpā. 

Latvija ir apstiprinājusi vairākus politikas dokumentus, kuru īstenošanai pagaidām vēl nav pieejami pieteikami administratīvie un finanšu līdzekļi. Ir nepieciešama daudz plašāka mobilizācija. Turklāt skaidrai klimata rīcības ierosmei ir jānāk no valdības un valsts vadītāju puses

Biedrības “Zaļā brīvība”, ka arī “Mana Balss” ir uzrunājušas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Valsts kanceleju,  rosinot organizēt klimata asamblejas vai dialogus arī Latvijā, līdztekus strādājot pie nacionālā klimata likuma.

Turpinājums sekos…

CCC 6

Materiālu sagatavoja Krista Pētersone un Liene Vecvagare

Vairāk informācijas: krista@zalabriviba.lv

Rakstā izmantoti attēli un teksts no: www.conventioncitoyennepourleclimat.fr