Skip to content

Environmental statistics and accounts in EuropeLatvijā pēdējos 10 gados ir bijis lielākais privāto automašīnu skaita pieaugums, bet arī viens no zemākajiem mājsaimniecību elektroenerģijas un ūdens patēriņiem ES. Tāpat Latvijā tiek apdraudētas vairāku mežu putnu sugas un tikai 0,06 % IKP tiek investēts videsinsfrastruktūrā. Šie ir daži no secinājumeim Eurostat 2010. gada nogalē publicētajā pētījumā par vides statistiku. Tā mērķis ir sniegt plašāku ieskatu par vides problēmām plašākai sabiedrības daļai. Pētījums atspoguļo statistiku par mājsaimniecību ietekmēm uz vidi, ūdens, atkritumu un ķīmisko vielu patēriņu, emisijām un atkritumiem, kā arī ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, zemes izmantošanu, meža un lauksaimniecības zemēm, kā arī vides investīcijas un nodokļus.

350. lapas pušu biezais pētījums ir mēģinājums sniegt ieskatu par dažādiem vides aspektiem, kas mums ļauj noteikt ietekmi uz vidi, kas saistīti ar mūsu patēriņa un ražošanas paradumiem. Pētījuma rezultāti parāda, ka palielinoties ienākumu līmenim un mājsaimniecību izdevumiem, palielinās ietekme uz vidi, jo izdevumi tiek novirzīti no pamatvajadzībām uz citu augstāku vajadzību apmierināšanu. Bez tam, samazinoties cilvēku skaitam vienā mājsaimniecībā, palielinās enerģijas un ūdens patēriņš un radīto atkritumu apjoms uz vienu mājsaimniecības locekli. Palielinās arī privātā transporta radīto CO2 emisiju apjoms. Ir jāmeklē jauni veidi, kā mazināt ietekmi uz vidi, tieši mājsaimniecības sektorā, jārada jauni sodi, jauna politika, jauni nodokļi, ir jāmaina vides politika, jāmeklē instrumenti ar kuriem panāks iedzīvotāju uzvedības maiņu, ir jāizmanto motivējoši ekonomikas instrumenti un jāiedzīvina piesārņotājs maksā princips.