Skip to content

Interešu aizstāvība // Nosūtīta vēstule Klimata un enerģētikas ministrijai

Konteksts:

Sākotnējais 2019. gadā iesniegtais nacionālais enerģētikas un klimata plāns vairs neatbilst mērķim. Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes un ANO Vides programmas ziņojumi liecina, ka ir jāpielāgo sabiedriskā politika, lai tā atbilstu steidzamības pieaugumam. Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķi ir būtiski jāpalielina, lai tie atbilstu Parīzes nolīgumā noteiktajam 1,5 °C mērķim. Lai reaģētu uz šīm jaunajām realitātēm, ir svarīgi, lai NEKP atjauninājums, kas paredzēts 2024. gada jūnijā, būtu vērienīgs, iekļaujošs un pārveidojošs. 

Šajā atjauninājumā jāiekļauj gan iedzīvotāju, gan ieinteresēto pušu, piemēram, pilsoniskās sabiedrības organizāciju un atjaunīgās enerģijas attīstītāju, informētie viedokļi. Sabiedrības līdzdalība ir būtiska efektīvai klimata un enerģētikas pārvaldībai, jo tā rada labāku politiku, uzlabo sabiedrības atbalstu un stiprina demokrātisko leģitimitāti. Tā arī nodrošina aizsardzību pret pārmērīgu atsevišķu interešu, piemēram, fosilā kurināmā operatoru, pārstāvību. Pāreja uz tīru enerģiju ietekmē visu iedzīvotāju dzīvesveidu, tāpēc, to īstenojot, ir jāņem vērā viņu intereses. 

Turklāt saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ES tiesību aktiem un UNECE Orhūsas konvenciju sabiedrībai ir tiesības uz labi informētu un efektīvu līdzdalību enerģētikas un klimata plāna atjauninājuma izstrādē. 

Vēstulē Klimata un enerģētikas ministrija ir aicināta:

  1. nodrošināt publisku piekļuvi informācijai par atjaunināšanas procesu un pilnīgām NEKP projektu versijām; 
  2. steidzami uzsākt iekļaujošu sabiedrisko apspriešanu par nacionālā enerģētikas un klimata plāna atjauninājuma projektu; 
  3. garantēt, ka visas sabiedriskās apspriešanas ir pieejamas vienlīdzīgā un pieejamā veidā un vismaz 8 nedēļu periodā; 
  4. nodrošināt nepārtrauktu sabiedrības līdzdalību arī pēc projekta iesniegšanas Eiropas Komisijai līdz pat galīgās versijas iesniegšanai 2024. gada jūnijā; 
  5. nodrošināt, ka Jūsu ministrija pienācīgi ņem vērā iedzīvotāju un ieinteresēto pušu paustos viedokļus.

Vēstuli parakstīja gan Latvijas Vides konsultatīvā padome, gan vairākas Eiropas organizācijas, tādējādi paužot vienotu un kopīgu atbalstu sabiedrības līdzdalības nepieciešamībai NEKP atjaunināšanas procesos.

Foto: Unsplash