Skip to content

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības klases

Ražotājam vai importētājam ir jāmarķē ķīmikālija atbilstoši tās īpašībām. Ķimikāliju marķējumā tiek izmantota vienota pieeja, kurā tiek sniegta informācija arī par ķīmiskās vielas un produkta bīstamības klasi, tiek uzrādīti bīstamības simboli (skatīt tabulu), iedarbības raksturojumi un drošības prasību apzīmējumi.

Iegādājoties sadzīves ķimikālijas pievērsiet uzmanību šiem simboliem un izvēlieties pēc iespējas mazāk bīstamas preces.

 GHS01  GHS01 Sprādzienbīstams
 GHS02  GHS02
Viegli uzliesmojošs
 GHS03 GHS03
Spēcīgs oksidētājs
GHS05 GHS05
Kodīgs
GHS06 GHS06
Toksisks
GHS07 GHS07
Kaitīgs
GHS08 GHS08
Bīstams veselībai
GHS09 GHS09
Kaitīgs apkārtējai videi
GHS04 GHS04
Saspiesta gāze – Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt.