Skip to content

Ietekmi mazinoši un kompensējoši pasākumi putnu aizsardzībai Piemēri no Rolanda Lebusa atzinumiem vēja parku IVN izstrādē

Plānotā vēja parka būvniecības un ekspluatācijas gadījumā rekomendējams sekojošs ietekmi mazinošu pasākumu komplekss:

 • Tām VES, kas plānotas līdz 3 km attālumā no zināmajām mazo ērgļu ligzdām un/vai regulārās to barošanās vietās, vienai no to rotora lāpstiņām rekomendējams melns krāsojums (ja tas nav pretrunā ar citiem vēja parku būvniecības un ekspluatācijas noteikumiem un citādiem regulējumiem). Tas varētu būtiski mazināt sadursmju iespējamību ar VES rotoriem kā mazā ērgļa, tā citu putnu sugu gadījumā. 
 • Pie tām VES, kas atrodas dienas plēsīgo putnu barošanās teritorijās, plānotā vēja parka ekspluatācijas laikā, aprīļa – oktobra mēnešos rekomendējams izmantot brīdināšanas sistēmas, kas uz laiku aptur VES darbību, konstatējot bīstami tuvu lidojoša putna klātbūtni. Šādas sistēmas izmantošana ir uzskatāma par lietderīgu pēc tam, kad to efektivitāti ir apliecinājuši atbilstoši zinātniskie pētījumi ārvalstis, kur tādi tiek veikti.
 • Plānoto VES pārvietošana vai to nebūvēšana kā ietekmi mazinošs pasākums nav realizējama, jo faktiski visa plānotā vēja parka teritorija iekļaujas tās vai citas putnu sugas barošanās un/vai ligzdošanas teritorijā. Jānorāda, ka samērā līdzīga situācija ir konstatēta arī izvērtējamās teritorijas perifērijā, kur 2019. – 2020. gadā ir vērtēta sākotnējās divas vēja parka ieceres.

Plānotā vēja parka būvniecības un ekspluatācijas gadījumā rekomendējams sekojošs kompensējošu pasākumu komplekss, kas realizējams mikroliegumos un/vai citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ar atbilstošu aizsardzības režīmu, un tiem piegulošās teritorijās:

 • Vismaz 20 mākslīgo ligzdu izvietošana un uzturēšana vismaz piecos mazo ērgļu ligzdošanas iecirkņos, kuros ir nepietiekams ligzdas koku skaits un/vai ligzdas ir nestabilas vai nokritušas. Darbi veicami plānotā vēja parka perifērijā, vismaz 10 km attālumā no plānotā vēja parka.
 • Barošanās vietu kvalitātes uzlabošana vismaz trim mazo ērgļu ligzdošanas iecirkņiem (mitraiņu nogulu tīrīšana, veģetācijas fragmentēšana, kokaugu apauguma likvidēšana vai fragmentēšana, zālāju, īpaši, ganību uzturēšana). Darbi veicami plānotā vēja parka perifērijā, vismaz 10 km attālumā no plānotā vēja parka.
 • Barošanās vietu izveidošana vismaz vienam mazo ērgļu ligzdošanas iecirknim (mitrāju izveide, kokaugu apauguma likvidēšana vai fragmentēšana, zālāju, īpaši, ganību ierīkošana). Darbi veicami plānotā vēja parka perifērijā, vismaz 10 km attālumā no plānotā vēja parka.
 • Vismaz 20 zivju ērgļu mākslīgo ligzdu izvietošana izvietošana un uzturēšana plānotā vēja parka perifērijā. Darbi veicami plānotā vēja parka perifērijā, vismaz 15 km attālumā no plānotā vēja parka.
 • Vismaz 30 apodziņu būru izvietošana un uzturēšana plānotā vēja parka perifērijā. Darbi veicami plānotā vēja parka perifērijā, vismaz 1 km attālumā no plānotā vēja parka.
Putnu monitorings: 
 
 • Uzsākot plānotā vēja parka ekspluatāciju, izpētes nolūkos rekomendējams ar GPS raidītājiem aprīkot vecos mazos ērgļus un, vēlams, arī jaunos mazos ērgļus, kuru barošanās un ligzdošanas teritorijas pārklājas ar plānotā vēja parka teritoriju, un veikt to izsekošanu vismaz divu pilnu ligzdošanas sezonu garumā no atlidošanas brīža līdz visu putnu aizlidošanai.
 • Uzsākot, plānotā vēja parka ekspluatāciju, izpētes nolūkos ar GPS raidītājiem rekomendējams aprīkot arī vismaz 2 vecās un 1 jauno dzērvi, vismaz 2 vecos un 3 jaunos ziemeļu gulbjus, vismaz 1 veco un 1 jauno niedru liju un vismaz 1 apodziņu, kas ligzdo un/vai barojas plānotajā vēja parkā, un veikt to izsekošanu vismaz divu pilnu ligzdošanas sezonu garumā no atlidošanas brīža līdz visu putnu aizlidošanai.
 • Ar raidītājiem aprīkoto putnu ligzdas, ja tās zināmas (putni ir noķerti pie / uz ligzdām), izpētes nolūkos rekomendējams aprīkot arī ar video novērošanas kamerām (treilkamerām).
 • Putnu monitorings, kura ietvaros tiek vērtēts izvērtējamā vēja parka ietekmes būtiskums, rekomendējams vienu gadu pirms būvniecības un vēja parka ekspluatācijas periodā pirmos 5 gadus, tad septītajā un tad desmitajā gadā. Monitoringa rezultāti tiek iesniegti kompetentajai institūcijai.
 • Monitoringā ietvaros veicami izvairīšanās un citādu putnu reakciju novērojumi VES tuvumā vēja parkā pie atsevišķām VES putnu ligzdošanas periodā aprīlī – maijā un jūlijā – augustā rītos (stundu pirms saullēkta līdz plkst. 12:00) un vakaros (no plkst. 17:00 līdz saulrietam). Novērojuma vietas nosakāmas vēja parka būvniecības periodā, ņemot vērā aktuālo situāciju (pārredzamību, piekļūšanas iespējas, ornitoloģisko situāciju). Dati apkopojami un matemātiski analizējami ar nolūku aprēķināt izvairīšanās vērtību (avoidance rate) un, sekojoši, sadursmju vērtību (collision rate) visām konstatētajām putnu sugām.
 • Bojāgājušo putnu uzskaites vēl joprojām ir maz efektīvas un maz rezultatīvas putnu mirstības novērtēšanā, īpaši gadījumos, kad putnu sadursmes ar VES nav masveidīgas, kā tas ir prognozējams absolūtajā vairumā gadījumu Latvijas vēja parku. Pat, ja šādu uzskaišu ietvaros tiek iegūti iespējami precīzi un situācijai atbilstoši rezultāti, tie pašlaik ir faktiski neizmantojami, jo nav datu, kas ļautu aprēķināt izvairīšanās iespējamību, kas, savukārt, ļautu aprēķināt sadursmju iespējamību tai un citai sugai. Sekojoši, par prioritāti ir uzskatāmi tieši putnu izvairīšanās uzvedības novērojumi, kā tas tiek arī rekomendēts literatūrā.

 

Materiāls sagatavots projekta “Vēja un saules enerģijas integrācija Latvijas energosistēmā” ietvaros

Vairāk informācijas: Krista Pētersone, krista@zalabriviba.lv