Skip to content

 

Enerģija

Globālais enerģijas patēriņš palielinās, turklāt lielākā daļa tiek ražota, izmantojot fosilos enerģijas resursus, kas ir būtiska problēma ne tikai no vides kvalitātes un klimata pārmaiņu, bet arī no valsts drošības un ekonomiskās attīstības viedokļa. Lai arī esam neatkarīga valsts, katru dienu maksājam Krievijai par dabas gāzes resursiem, tādā veidā turpinot ekonomisko un politisko atkarību no kaimiņvalsts. Ražojot enerģiju no vietējiem resursiem, turklāt ilgtspējīgiem, atjaunīgiem resursiem, tiek veicināta vietējās ekonomikas attīstība un mazināta atkarība no importētājvalstīm. Svarīgi apzināties – jo mazāk enerģijas mēs tērējam, jo mazāk tā jāražo un, attiecīgi, arī mazāk jāimportē un jāpiesārņo vide. Energoefektivitāte un ilgtspējīga resursu izmantošana ir mūsu darba princips, kā arī būtiski ir apzināt to, cik pieejama ir ne tikai enerģētika, bet arī energoefektivitātes pakalpojumi. Mēs nebaidāmies runāt par enerģētisko nabadzību kā Eiropas, un īpaši Latvijas, problēmu un iesaistāmies tās risināšanā!

Biedrība “Zaļā brīvība” Latvijā izveidojusi enerģētikas ekspertu, profesionāļu, uzņēmēju un asociāciju sadarbības darba grupu, kurā, sadarbojoties dažādām mērķgrupām, tiek kopīgi apzinātas nozares problēmas un iespējas. Darba grupā kopīgi tiek plānots, kā veicināt un nodrošināt ilgtspējīgas enerģētikas attīstību Latvijā, lai tīra un godīga enerģija būtu pieejama visiem.

Enerģija
Enerģija

     

Šī satura tapšanu finansiāli atbalsta Eiropas klimata iniciatīva (EUKI), projekta “Centrālās un Austrumeiropas enerģētikas sektora pārveides veicināšana un Vācijas pieredzes apgūšana” ietvaros. EUKI ir Vācijas vides, dabas aizsardzības un atomenerģijas drošības ministrijas finanšu instruments. EUKI galvenais mērķis ir veicināt sadarbību klimata jomā Eiropas Savienības ietvaros, lai mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas. Mērķis tiek īstenots, stiprinot pārrobežu dialogu un sadarbību, kā arī apmainoties ar zināšanām un pieredzi.

Šeit paustā informācija ir biedrības “Zaļās brīvība” un “CEE Bankwatch” viedoklis, un tāpēc tas nekādā gadījumā nav uzskatāms par Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas viedokli.

Krista Pētersone
CEE Bankwatch Network koordinatore Latvijā
e-pasts: krista.petersone@bankwatch.org

Antra Pētersone
EUKI projekta koordinatore
e-pasts: antra.petersone@bankwatch.org