Skip to content

Biedrība Zaļā brīvība, LAPAS un Izglītības iniciatīvu centrs aicina  piedalīties apaļā galda diskusijā “Partnerība ilgtspējīgas attīstības izvērtēšanā”, kas notiks 28. novembrī, plkst. 10.30 – 14.00 viesnīcā Gutenbergs, Doma laukumā 1. Savu dalību pasākumā piereģistrējiet šeit.

2015. gada 25. septembrī Ņujorkā ANO post2015 samitā tika apstiprināti Ilgtspējīgas attīstības (IA) mērķi, kas globālajā dienaskārtībā ir attīstības ietvars turpmākajiem 15 gadiem. Šie 17 IA mērķi un 169 apakšmērķi ir īstenojami, līdzdarbojoties valdībai, pilsoniskajai sabiedrībai, privātajam sektoram un mums ikvienam.

ANO Augsta līmeņa politiskajā forumā ilgtspējīgas attīstības jautājumos, kas notiks 2018.gada jūlijā, tiks prezentēti dažādu valstu ziņojumi par IA mērķu īstenošanu. Arī Latvija ir viena no valstīm, kas šādu ziņojumu gatavos.

Katras valsts brīvprātīgais nacionālais ziņojums balstīsies uz sešu IA mērķu ieviešanas izvērtējumu:

●  6. mērķis: Nodrošināt visiem ūdens un sanitārijas pieejamību un to ilgtspējīgu pārvaldību.
●  7. mērķis: Nodrošināt visiem piekļuvi uzticamai, ilgtspējīgai un mūsdienīgai enerģijai par pieejamu cenu.
●  11. mērķis: Padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas.
●  12. mērķis: Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus.
●  15. mērķis: Aizsargāt, atjaunot un veicināt sauszemes ekosistēmu ilgtspējīgu izmantošanu, ilgtspējīgi apsaimniekot mežus, apkarot pārtuksnešošanos un novērst zemes degradāciju, veicināt tās atjaunošanu un apstādināt bioloģiskās daudzveidības izzušanu.
●  17. mērķis: Stiprināt globālās partnerības īstenošanas līdzekļus un atjaunot globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai.

Veiksmīgs IA mērķu īstenošanas izvērtējums var būt tad, ja tā izstrādei ir izveidota partnerība, ko veido visas ieinteresētās puses no valsts, nevalstiskā un privātā sektora. Šīs partnerības mērķis ir mobilizēt dažādus interesentus un veicināt pieredzes apmaiņu par veiksmēm, izaicinājumiem un atziņām, kas gūtas īstenojot IA mērķus.

Tāpēc aicinām aktīvistus, interesentus, sadarbības partnerus un viedokļu līderus no valsts, nevalstiskā un privātā sektora piedalīties apaļā galda diskusijā “Partnerība ilgtspējīgas attīstības izvērtēšanā”, ko organizējam ar mērķi aktualizēt IA mērķu ieviešanu Latvijā, izvērtējot labās prakses pieredzi un partnerības veidošanu.