Skip to content

Līdz ar projekta partneru  tikšanos Eiropas Parlamentā Briselē un atskaišu iesniegšanu ir noslēdzies Zaļās brīvības trīs gadu projekts  Sociālā un Solidaritātes Ekonomika kā attīstības pieeja ilgtspējai  Eiropas gadā attīstībai un turpmāk (SSEDAS: Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond, DCI-NSAED/2014/352-248).

Eiropas Parlamentā, piedaloties 26 projekta partneriem no 23 valstīm, tai skaitā, Latvijas, tika prezentēts kopīgi izstrādāts politikas dokuments „CIEŅPILNAS DZĪVES VAIROŠANA AR SOCIĀLĀS UN SOLIDARITĀTES EKONOMIKAS PALĪDZĪBU”. Dokumenta prezentācija ietvēra diskusiju par Sociālo un solidaritātes ekonomiku un tās lomu, ieviešot ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. Sarunā ar politiķiem īpaši tika uzsvērti piemēri, kā SSE var

funkcionēt privātajā sektorā, pārejot uz ilgtspējīgu ekonomiku.

Sociālā un Solidaritātes ekonomika piedāvā paradigmas maiņu, kuras pamatā ir konkrēti piemēri. Tie tika apzināti projekta pētījuma ietvaros par labo praksi dalībvalstīs (vairāk informācijas par starptautisko pētījumu un video var atrast projekta mājas lapā www.solidarityeconomy.eu).

Pasākumā ar aktīvu līdzdalību piedalījās vairāki Eiropas Parlamenta (EP) deputāti un viņu asistenti, veidojot dialogu un sadarbību, lai kopīgu ieviestu politikas dokumentā izskatītos jautājumus:

 • Francis Zammit Dimech (Maltas EP deputāts,  Eiropas Tautas partija),
 • Ivana Maletić (Horvātijas EP deputāte, Eiropas Tautas partija),
 • Domagoj Badzim (Asistents Horvātijas EP deputātei Ivana Maletić, Eiropas Tautas partija),
 • Roberta Metsola (Maltas EP deputāte, Eiropas Tautas partija),
 • Marian Jarkin (Īrijas EP deputāte, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa),
 • Ruža Tomašić (Horvātijas EP deputāte, Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa),
 • Liadh Ní Riada (Īrijas EP deputāte, Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa)
 • Sean Kelly (Īrijas EP deputāts,  Eiropas Tautas partija),
 • Clara Gardu (Asistente Itālijas EP deputātei Elly Schlein, Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa),
 • Klara Starostova (Asistente Čehijas EP Jiří Maštálka – Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa)
 • Jordi Sebastià (Spānijas EP deputāts, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa),
 • Silla Ristimaki (Asistente Somijas EP deputātei Sirpa Pietikäinen, Eiropas Tautas partija),
 • Niamh Gurn (Asistente Īrijas EP deputātei Marian Harkin, Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa).

Tikšanās reizē tika skaidri norādīts, ka visai ekonomikas sistēmai ir jāmainās, cīnoties ar nabadzību un nevienlīdzību pasaulē, it īpaši privātajam sektoram. Sociālā un Solidaritātes ekonomika ir paradigma, nosakot standartus privātajam sektoram par cieņpilnu dzīvi un cilvēktiesību ievērošanu, tādējādi samazinot globālo nabadzību un veicinot ilgstspējīgu pasauli. Eiropā ir aptuveni divi  miljoni SSE organizāciju, kuras dod darbu vairāk nekā 11  miljoniem cilvēku. Tas ir vienlīdzīgi ar 6% no strādājošajiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā.

Politikas dokuments „CIEŅPILNAS DZĪVES VAIROŠANA AR SOCIĀLĀS UN SOLIDARITĀTES EKONOMIKAS PALĪDZĪBU” ir rezultāts trīs gadu sadarbībai starp projekta partneriem, lai pieprasītu cienīt likumīgās saistības privātajā sektorā – nodrošinot cieņpilnus darba apstākļus, koncentrējoties uz cilvēku un vidi, ievērojot cilvēktiesības, saglabājot bioloģisko daudzveidību, nekaitējot mūsu ekosistēmai, rīkojoties ar finansēm caurspīdīgi un atbildīgi un radot ilgtspējīgu labklājību.

Politikas dokumenta pilno versiju var izlasīt projekta mājas lapā www.solidarityeconomy.eu .

Kopā ar 26 partneriem no 23 Eiropas Savienības valstīm SUSY projekts veidoja tiltus starp Sociālās un solidaritātes ekonomikas iniciatīvām, vadoties uz detalizētiem pētījumiem par SSE ekosistēmu dalībvalstīs. Latvijā projektā notika vairākas aktivitātes:

pētījums par labās prakses piemēru Latvijā,

mācību semināri (“Kad nauda uzņēmējdarbībā nav noteicošā”; “Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai”; “Kampaņas un komunikāciju stratēģija sociālās un solidaritātes ekonomikas popularizēšanai”; “Brīvprātīgo iesaiste solidaritātes ekonomikas skaidrošanai un veicināšanai”;  “Virtuālā spēle ISSE”)

Uz dialogu orientēti semināri/ tīklošanās semināri  (Tīklošanās seminars 2015.gada 7. Decembrī; “Ekonomikas un globālie izaicinājumi – kādas ir alternatīvas?“; „“Pieredzes tirdziņš” par solidaritātes ekonomiku“)

–  Vietējie pasākumi (lekcijas, semināri un forumi augstskolās; Give&Get vasaras pasākumi; Lauku Latvijas Lauku kopienu parlaments ; LAMPA; Permakultūras festivals Sol-Mi 4.0, Brīvprātīgo pasākumi);

Komunikācijas un kampaņu aktivitātes;

Starptautiskās tikšanās;

Interešu aizstāvības aktivitātes;

Globālo dienvidu stāstu turneja (Tikšanās un diskusija “Sieviešu loma vietējā un globālā attīstībā” (LAPAS); Tikšanās par SSE ar “Otrā Elpa”; Preses conference “Sociālā un Solidaritātes Ekonomika”; Sabiedriskais pasākums Daugavpils Centra vidusskolā; Tikšanās ar Sarkaņu audēju kopienu; Semināri Rēzeknes Tehniskajā Akadēmijā);

Filmu festivāli  (Eko Filmu diena Rēzeknē/ Liepājā/ Jelgavā; Eko filmu nedēļa Rīgā: KSuns atklāšana/ KinoBize/ Kaņepes Kultūras centrs/ KSuns noslēgums);

Tiešsaistes karte.

Paldies visiem sadarbības partneriem, projektā iesaitītajiem, aktivitāšu dalībniekiem.