Skip to content

SUSY_Logo_TurquoiseClaim_WhiteBackgroundProjekts Sociālā un solidaritātes ekonomika kā attīstības pieeja ilgtspējai Eiropas gadā attīstībai un turpmāk (SSEDAS: Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond, DCI-NSAED/2014/352-248)

Projekta vispārīgais mērķis ir sniegt vispusīgu un saskaņotu atbildes reakciju globāliem izaicinājumiem – nabadzības izskaušanai un ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot „Cieņpilna Dzīve Visiem pēc 2030”.

Projekta konkrētais mērķis ir veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas un attīstības tīklojumu pārstāvju kompetenču pilnveidi par sociālās un solidaritātes ekonomikas lomu globālajā cīņā par nabadzības samazināšanu un ilgtspējīga dzīvesveida nodrošināšanu 46 projekta dalīborganizāciju teritorijās. Mēs vēlamies veicināt šo tīklojumu pārstāvju pozitīvu attieksmi par atbalsta palielināšanu sociālajai un solidaritātes ekonomikai, pārliecību par sociālās un solidaritātes ekonomikas priekšrocībām savā darbības jomā un interešu aizstāvībā.

Šo projektu kopā ar Zaļo Brīvību īsteno 26 partnerorganizācijas no 23 valstīm un 46 teritorijām, un 10 asociētajām partnervalstīm no Globālajiem Dienvidiem (Global South). Projekta partnerorganizācijas ir sabiedriskās organizācijas, kas darbojas attīstības sadarbības jomā un pārstāv dažādus sociālās un solidaritātes ekonomikas sektorus: godīgā tirdzniecība, ilgtspējīgs patēriņš, ilgtspējīga ražošana, atbildīgs tūrisms, cieņpilns darbs, mikrokredīti, kooperatīvās kustības, lokālā jeb vietējā ekonomika, solidaritātes pārtikas un lauksaimniecības sistēmas, korporatīvā sociālā atbildība, u.c. Projekta vadošā organizācija ir COSPE (Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti) no Itālijas.

Pieredzes stāstu turneja

No 21. līdz 26. oktobrim (2017) projekta ietvaros notika globālo dienvidu valstu pieredzes stāstu turneju par solidaritātes ekonomiku. Stāstu turnejas mērķis bija veicināt sabiedrības un ekspertu izpratni par sociālo un solidaritātes ekonomiku, uzklausot Malaizijas sociālās uzņēmējdarbības pieredzes stāstus un diskutējot par to, kā uz solidaritātes vērtībām balstīta saimnieciskā darbība sasaista personīgo labklājību ar kopienas attīstību, vides saglabāšanu, aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību gan vietējā mērogā, gan pasaulē kopumā. Ar savu pieredzi dalījās ekspertes Žuņe Taņa (Jun-E -Tan) un Velīna Džefrija Džehoma (Welyne Jeffrey Jehom).

EkoFilmu nedēļa

No 7.  līdz 11. maijam (2017) projekta ietvaros Rīgā notika “EkoFilmu nedēļa”. Nedēļas ietvaros tika demonstrētas filmas, kas paver plašāku skatījumu uz ekoloģijas, “zaļā” dzīvesveida un ilgtspējīgas ekonomikas izpratni, kā arī notika diskusijas ar vides un ekonomikas ekspertiem un alternatīvās ekonomikas praktiķiem. “EkoFilmu nedēļu” atklāja Marka de la Manardjēra un Natanēla Kostes dokumentālā filma “Jēgas meklējumi” 19.00 kinoteātrī “K. Suns”. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, filmas tika demonstrētas dažādos kinoteātros. Savukārt visu aprīlī “Zaļā brīvība” pavadīja reģionālajā “EkoFilmu dienu” tūrē, kuras ietvaros tika demonstrētas filmas un notika diskusijas trīs dažādās pilsētās –  Rēzeknē, Jelgavā un Liepājā.