Skip to content

Aizvakar pieņēma grozījumus Ģenētiski modificētu organismu aprites likuma 22. panta 4. daļā, kas stāsies spēkā 2010. gada 1. janvārī. Tagad paziņojums par nodomu aizliegt audzēt ģenētiski modificētus augus jāpublicē vietējā laikrakstā, jāievieto pašvaldības interneta vietnē un jānosūta VIDM un ZM publicēšanai to vietnēs, bet vairs nebūs jāpublicē “Latvijas Vēstnesī” (par ko pašvaldībām jāmaksā). Lūk, kā tagad skan šis pants:

(4) Pirms šā panta otrajā daļā minēto noteikumu pieņemšanas pašvaldîba informē sabiedrību un publicē paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu pašvaldības izdotajā laikrakstā, bet, ja tāda nav, — citā vietējā laikrakstā, kā arī ievieto minēto paziņojumu savā mājaslapā internetā un nosūta informāciju par paziņojumu Zemkopības ministrijai un Vides ministrijai, kas šo informāciju ievieto savā mājaslapās internetā. Paziņojumā norāda teritoriju, kurā paredzēts noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas vietu un termiņu. Priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas dienas. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.”