Skip to content

50 klimatu saudzējoša dzīvesveida rīcības, kas ieviešamas līdz 2030. gadam

Lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķi noturēt klimata pārmaiņas 1,5° C robežās, ir svarīga gan ekonomikas transformācija, gan būtiskas pārmaiņas mājsaimniecību patēriņā. Kopā ar sadarbības partneriem Eiropā esam analizējuši un noteikuši 50 atpazīstamākās un biežāk praktizētās klimatu saudzējoša jeb zema oglekļa dzīvesveida rīcības. Rīcību saraksta mērķis ir sniegt jebkuram cilvēkam ceļa karti par rīcībām, kuras viņi tuvākā vai tālākā nākotnē ir gatavi veikt. Lai sasniegtu 2030. gada un 2040. gada mērķus, vienai mājsaimniecībai nav jāveic visi soļi, tādēļ sarakstu var uztvert arī kā sev iespējamo un pieņemamo rīcību atlases rīku. Jāņem vērā, ka šķēršļi rīcībām bieži vien ir ārēji, tādēļ to iespējamībai var būt jāveic arī plašāki sociāli un politiski priekšdarbi. 

Vieglākai pārskatīšanai atlasītās rīcības sagrupējām piecās patēriņa jomās: 

  • Pārtikas patēriņš jeb uzturs, 
  • Pārvietošanās jeb transports, 
  • Mājoklis,  
  • Brīvā laika pavadīšana jeb atpūta,  
  • Citas. 

Sarakstu sastādījām trīs pēctecīgu līmeņu pētnieciskajā procesā: 

  • Pirmkārt, sākām ar kvalitatīvu literatūras avotu pārskatu, kura rezultātā izveidojām sarakstu ar vairāk nekā 500 zema oglekļa dzīvesveida rīcībām. Šīs rīcības sagrupējām trīs grupās pēc to ietekmes: zemas, vidējas un augstas prioritātes rīcības. 
  • Otrkārt, šo sarakstu saīsinājām, apvienojot rīcības, kas pārklājās vai bija izteikti līdzīgas, un atlasot tās, kurām var noteikt izmērāmu ietekmi uz mājsaimniecību oglekļa pēdas samazināšanu. 
  • Treškārt, šo sarakstu validējām nacionāla un starptautiska līmeņa ekspertu intervijās. 

Klimatu saudzējoša dzīvesveida rīcību sarakstu latviešu valodā var atrast te: īsais kompaktais rīcību saraksts, īsais rīcību saraksts ar katru patēriņa jomu atsevišķā lapā un rīcību saraksts ar paskaidrojumiem un katru patēriņa jomu atsevišķā lapā.  

Šīm iekļautajām rīcībām ir dažāda līmeņa ietekme uz CO2e samazināšanu mājsaimniecībās, un te: saraksts ar zemas, vidējas un augstas ietekmes rīcībām katrā jomā.

Detalizēts metodoloģijas apraksts  

Literatūras apskata iedvesma bija 1,5 ° C dzīvesveida pārskats1, kur dzīvesveida rīcības tika izstrādātas, pamatojoties uz recenzētu zinātnisko literatūru un sasaistītas ar aprēķināto ietekmi. Mūsu projektā izvēlējāmies līdzīgu metodoloģiju. Mūsu pētījumu par zemas oglekļa emisijas dzīvesveida rīcībām balstījām uz četrām galvenajām patēriņa jomām (pārtikas patēriņš, pārvietošanās, mājoklis, brīvais laiks), ko diferencējām atbilstoši to ilgtspējas stratēģijai (pietiekamība, efektivitāte, konsekvence), tas ir, izvēlējāmies dzīvesveida rīcības katrai jomai un ilgtspējas stratēģijai. 

Izmantojām esošos empīriskos pētījumus un literatūras avotus, kas sniedza detalizētāku informāciju par piecām projekta valstīm (Vācija, Ungārija, Latvija, Spānija, Zviedrija). Tos papildinājām ar starptautisku pētījumu datiem, kas aptver vairāk nekā vienu valsti. Priekšroku devām publikācijām sākot no 2015. gada, jo vēlējāmies atspoguļot jaunākos zinātniskos atklājumus (ar dažiem izņēmumiem – īpaši svarīgiem rakstiem vai fundamentālajiem pētījumiem pirms 2015. gada). Pētījumu atlasi balstījām uz zinātniskajiem standartiem, par pamatu izmantojot Google Scholar, Web of Science un Scopus datu bāzes. Lai saskaņotu izpētes procesu, kopā ar projekta partneriem izstrādājām 31 angļu valodas meklēšanas virkni (serach strings), ko tulkojām visu projekta valstu valodās. Šīs virknes ietvēra meklēšanas vienumus (search terms) un atslēgvārdus (keywords), piemēram, “alternatīvs dzīvesveids”, “klimata neitrāls dzīvesveids” un “ilgtspējīgas mājsaimniecības”. 

Pamatojoties uz literatūras apskatu, kurā bija iekļauti 97 pētījumi un raksti, izveidojām sarakstu ar vairāk nekā 500 rīcībām mājsaimniecību pārejai uz 1,5 ° C dzīvesveidu. Pēc tam mēs izvērtējām identificēto dzīvesveida rīcību prioritātes līmeni (zems, vidējs, augsts) atkarībā no tā, vai rīcībai ir liela, vidēja vai neliela ietekme uz oglekļa emisiju pēdas samazināšanu. Ranžēšanu veicām kvalitatīvi, izmantojot mūsu komandas ekspertu zināšanas un rakstu autoru apgalvojumus, kad tādi bija pieejami. 

Mēs arī pārformulējām, precizējām vai atsevišķi sadalījām tās rīcības, kas ietvēra vairākas iespējas (piem., “Ēdīšu bioloģiskos un sezonas augļus un dārzeņus” uz “Ēdīšu bioloģiskos augļus un dārzeņus” un “Ēdīšu sezonas augļus un dārzeņus”). To darījām, lai rīcības būtu iespējams precīzāk kvantificēt. Daudzas rīcības no garā saraksta šajā procesā atmetām, jo uzskatījām par sarežģīti kvantitatīvi izmērāmām un piemērojamām tikai nelielai daļai iedzīvotāju (piem., “Es atteikšos no jahtu izmantošanas”). Mūsu mērķis bija izveidot īsu sarakstu ar aptuveni 50 rīcībām, ko varētu izmantot citos projekta posmos un uzdevumos (piem., samazināšanas potenciāla analīze, strukturālie šķēršļi un atsitiena efekti). 

Īso 50 rīcību sarakstu pārskatījām un projekta partneru konsensa seminārā vēlreiz tās sarindojām pēc ietekmes (zema, vidēja, augsta). Tad tās validējām daļēji strukturētās ekspertu intervijās ar iesaistīto valstu un starptautiska līmeņa ekspertiem mājsaimniecību un sabiedrību ilgtspējīgas prakses jomā. Pēdējais solis bija zema oglekļa dzīvesveida rīcību saraksta stilistiska rediģēšana un piemērošana izmantošanai klimata puzlē (Spēles par 1,5 °C dzīvesveidu Eiropas Zinātnieku naktī) un projekta komunikācijas aktivitātēs. 

Detalizētu metodoloģijas aprakstu angļu valodā atradīsiet te: pētniecības metodoloģija. 

Klimatu saudzējoša dzīvesveida rīcību sarakstu veidojām projekta 1,5 °C dzīvesveids ES: klimatu saudzējoša dzīvesveida aktualizēšanas un ieviešanas rīcībpolitika un rīki ietvaros, kas ir saņēmis finansējumu no ES pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnis 2020 saskaņā ar granta līgumu Nr. 101003880.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *