Zaļā brīvība kopā ar sešām partnerorgnizācijām: Lietuvas Patērētāju institūtu, Igaunijas kooperatīvo mājokļu biedrību asociāciju apvienība, InfoCons patērētāju asociāciju no Rumānijas, Bulgārijas aktīvo patērētāju nacionālā asociācija, Patērētāju izglītības un informēšanas centrs no Horvātijas un Bangladešas patērētāju asociācija īsteno projektu “Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā” (СSO-LA/2017/388-342).  

 Īstenojam šo projektu ar mērķi pilnveidot sabiedrības izpratni par to, kā pārtikas izmešana atkritumos ir saistīta ar ilgtspējīgas attīstības ekoloģiskajiem un sociālajiem jautājumiem, un pilnveidot sabiedrības prasmes samazināt pārtikas atkritumus savā ikdienas patēriņā. Mums kā patērētājiem ir liela ietekme, ja pārtikas produktus iepērkam samērīgi, tos pareizi uzglabājam un atbildīgi izmantojam.  

 Projekta mērķa grupas ir jaunieši, mājsaimnieki un ilgtspējīga patēriņa jautājumos ieinteresētie pilsoniskās sabiedrības aktīvisti. Ceram pievērst arī uzņēmēju un likumdevēju uzmanību, un paātrināt ar ilgtspējīgu patēriņu un globālo izglītību saistītos likumdošanas procesus Latvijā.  

 2018.gadā strādāsim pie informējošu un izglītojošu materiālu izveides: 

  • pētījums “Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālajā izglītībā” angļu valodā, 
  • stratēģija kampaņas “Ar cieņu par pārtiku” īstenošanai.

Organizēsim pasākumus un nodarbības:

 2019. gadā un 2020.gadā plānotie pasākumi:

  • mācību semināri: 
  • simulācijas spēļu semināri, 
  • tālākizglītotāju mācību semināri,
  • stāstu stāstīšanas nodarbības,
  •  kulinārijas nodarbības, 
  • Latvijas un Eiropas mēroga debates jauniešiem, 
  • Eiropas mēroga konference un piedalīšanās citās ar pārtikas atkritumu mazināšanu saistītās konferencēs, semināros, forumos Latvijā un Eiropā.
 • Citi pasākumi:

Projekts ilgst no 2017. gada līdz 2020. gadam un tiek īstenots ar Eiropas Komisijas Attīstības izglītības un izpratnes veicināšanas programmas (Development Education and Awareness Raising – DEAR) atbalstu. DEAR ir EK programma, kas veicina Eiropas sabiedrības izpratni, spējas un kritisko līdzdalību attīstības un ar to saistītu jautājumu risināšanā. DEAR programmas projekti sniedz Eiropas sabiedrībai iespēju savā ikdienas dzīvē dot pozitīvu ieguldījumu pasaules attīstībā. 

 Projekts tiešā veidā ir saistīts ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu, īpaši ar: 

 • 2. mērķi “Izskaust badu, panākt pārtikas nodrošinājumu un uzlabotu uzturu, veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecību”,  
 • 12. mērķi “Nodrošināt ilgtspējīgus patēriņa paradumus un ražošanas modeļus”, 
 • 13.mērķi “Veikt steidzamus pasākumus, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi”.  

 Projekta iedvesmas avoti ir arī cirkulārā jeb aprites ekonomika, sociālā un solidaritātes ekonomika, zero waste jeb bezatkritumu pieeja un globālo partnerību labās prakses piemēri.  

 Sociālajos medijos izmantotie projekta tēmturi: #ArCieņuParPārtiku #DomāPlašiĒdGudri #PārtikaNavAtkritumi 

 Jautā, ierosini, piedalies: inga@zalabriviba.lv un valters@zalabriviba.lv 

 Šis materiāls ir tapis ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Par tā saturu atbild biedrība “Zaļā brīvība”, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Projektu finansē Eiropas Savienība