Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu bīstamības klases

Ražotājam vai importētājam ir jāmarķē ķīmikālija atbilstoši tās īpašībām. Ķimikāliju marķējumā tiek izmantota vienota pieeja, kurā tiek sniegta informācija arī par ķīmiskās vielas un produkta bīstamības klasi, tiek uzrādīti bīstamības simboli (skatīt tabulu), iedarbības raksturojumi un drošības prasību apzīmējumi.

Iegādājoties sadzīves ķimikālijas pievērsiet uzmanību šiem simboliem un izvēlieties pēc iespējas mazāk bīstamas preces.

 GHS01  GHS01 Uzliesmojošs – nopietns ugunsgrēks, nonākot saskarēar dzirkstelēm, liesmām vai karstumu
 GHS02  GHS02
Toksisks ūdens organismiem
Ilgtermiņa kaitējums ekosistēmai
 GHS03 GHS03
Var radīt ļoti smagu ilgtermiņa
ietekmi uz veselību
GHS05 GHS05
Rada ādas un acu apdegumu
Iznīcina metālu
GHS06 GHS06
Apdraud dzīvību arī nelielos
daudzumos un īslaicīgi
iedarbojoties
GHS07 GHS07
Ādas un acu iekaisums
Kaitīga ietekme uz veselību
Bīstams ozona slānim
GHS08 GHS08
Sprādzienbīstams – jutīgs pret
uguni, karstumu, vibrāciju vai
berzi
GHS09 GHS09
Izraisa vai pastiprina aizdegšanos
Palielina ugunsbīstamību
GHS04 GHS04
Tvertne karstumā var uzsprāgt
Ļoti auksts šķidrums var radīt
apdegumus